ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 147

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΑ ΕΩΣ 30 30-35
>50
ΕΜΜΙΣΘΟΙ
161 92 62
7
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
41 38
3
-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
506 323 155 28
Οι προκλήσεις...Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές και οι-
κονομικές συνθήκες αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς, φέρ-
νοντάς μας αντιμέτωπους με μια διαρκώς μεταβαλλόμενη
πραγματικότητα και κάνοντας πιο επιτακτική και απαραί-
τητη από ποτέ την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής προ-
σφοράς στους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς για
βοήθεια ή/και υποστήριξη. Στην PRAKSIS το πιο ζωτικό
κομμάτι είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η προσφορά
και εργασία όλων -προσωπικού και εθελοντών- είναι αυτό
που κάνει καθημερινά τη διαφορά στη ζωή των συναν-
θρώπων μας.
Κοινός στόχος... Οι συνεργάτες της PRAKSIS συνθέτουν
μια ευέλικτη και δυναμική ομάδα, στην οποία συμμετέ-
χουν άνθρωποι διαφορετικής κουλτούρας, εκπαίδευσης,
εμπειριών και γνώσεων, με κοινό όραμα την καθημερινή
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος
όλων των συνανθρώπων μας που αποκλείονται οικονομι-
κά ή/και κοινωνικά και δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά
αγαθά...
Το 2013, η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί ποιοτικά με την
εισροή νέων επαγγελματιών. Άξιο λόγου είναι ότι πολλοί
επαγγελματίες από το εξωτερικό αλλά και άνθρωποι που
έχουν εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες μας, επιλέγουν να
γίνουν εθελοντές στην PRAKSIS. Αυτό μας χαροποιεί ιδι-
αίτερα, όχι μόνο γιατί έχει προστιθέμενη αξία στην δυνα-
μικότητα των προγραμμάτων μας, αλλά και γιατί μέσα από
τους εθελοντές καταφέρνουμε να έχουμε έναν ανοιχτό
και συνεχή διάλογο με όλα τα ζωντανά κομμάτια της κοι-
νωνίας μας.
Συνεχιζόμενη κατάρτιση...Προκειμένου να ανταπεξέλ-
θουμε στις καθημερινές προκλήσεις, έχουμε θέσει ως
στόχο την συνεχή εξέλιξη, κατάρτιση και εξειδίκευση,
μέσα από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια προσαρμοσμένα
στο αντικείμενο του κάθε επαγγελματία. Ταυτόχρονα,
αναγνωρίζοντας τη δυσκολία και φόρτιση της δουλειάς
στο πεδίο, δημιουργήσαμε ομάδες στήριξης και εποπτεί-
ας ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικό-
τερα ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι, δίπλα στους αν-
θρώπους που ζητούν τη στήριξή μας.
Νέοι επαγγελματίες... Σταθερά αυξανόμενος είναι και ο
αριθμός των φοιτητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, που επιλέγουν την PRAKSIS
για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις
δομές μας. Νέοι και νέεςπου έρχονται να εκπαιδευτούν
αλλά και να συμβάλλουν με όρεξη και ιδέες, ενισχύο-
ντας αποτελεσματικά την ομάδα του ανθρώπινου δυνα-
μικού της PRAKSIS. Πολλοί μάλιστα παραμένουν στην
PRAKSIS και μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης
ως εθελοντές και εθελόντριες!
Στην PRAKSIS οι άνθρωποι κάνουν τα οράματα πράξεις…
147
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...164
Powered by FlippingBook