ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 144

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
Παρουσίαση Εξόδων
Τα έξοδα για το οικονομικό έτος2013 ανήλθαν σε εφτά εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα εννιά
ευρώ και δέκα λεπτά 7.033.939,10
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013(πιν 3)
Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για το 2013 αφορά τα Προγράμματα της Αθήνας με ποσοστό 69%
ενώ τα έξοδα που αφορούν τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης φτάνουν στο 29%.
Τα διαχειριστικά έξοδα της οργάνωσης ανήλθαν στο 2%
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟ (σε €)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
158.785,30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
4.248.765,32
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2.626.388,48
ΣΥΝΟΛΟ
7.033.939,10
144
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...164
Powered by FlippingBook