ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 142

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
Παρουσίαση Εσόδων
Καταμερισμός Εσόδων
Τα έσοδα της οργάνωσης (πιν1) για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθαν σε εφτά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα πέντε
χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (7.965.365,58)
ΕΣΟΔΑ PRAKSIS (πιν1) 2013
Το μεγαλύτερα μέρος των εσόδων της PRAKSIS για το 2013 προέρχεται από ιδρύματα (65,81%) 5.242.167,18, τα έσο-
δα από θεσμικούς πόρους έρχονται στην δεύτερη θέση με ποσοστό 24,65%(1.963.831,59€) ,τα έσοδα από Εταιρίες
και άλλους φορείς ανέρχονται σε 731.899,80€ (9,19%) ενώ τα έσοδα από εισφορές μελών και ιδιώτες σε 27.467,01
(0,34%). Η PRAKSIS για το 2013 δεν χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ (σε €)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
5.242.167,18
65,81%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ
731.899,80
9,19%
ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.963.831,59
24,65%
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
27.467,01
0,34%
ΣΥΝΟΛΟ
7.965.365,58
100%
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
65,81% 24,65%
9,19%
0,34%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ
ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
142
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...164
Powered by FlippingBook