ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 137

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
137
Καμπάνια ενημέρωσης και εξέτασης
για την Ηπατίτιδα Β.
Η PRAKSIS στο πλαίσιο της καμπάνιας ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ και συνε-
χίζοντας την ενημέρωση για την Ηπατίτιδα Β, ξεκίνησε εξάμηνη
πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα Β με την
επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπα-
τος (Ε.Ε.Μ.Η.) και τη συνεργασία του συλλόγου ασθενών ήπατος,
Προμηθέας. Με έντυπο υλικό μεταφρασμένο σε εφτά (7) γλώσ-
σες και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτάκια, σκοπός ήταν και
παραμένει η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που ζουν στην
Ελλάδα (Ελλήνων και Αλλοδαπών) αναφορικά με τους τρόπους
μετάδοσης και τους τρόπους προφύλαξης από την Ηπατίτιδα Β.Η
PRAKSIS για όλο το μήνα Νοέμβριο έδωσε τη δυνατότητα δωρε-
άν εξέτασης για την Ηπατίτιδα Β. Η εξέταση έγινε με αιμοληψία
καθημερινά στο Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης ενώ πραγματο-
ποιήθηκαν και εξορμήσεις με τη κινητή μονάδα της οργάνωσης σε
δυο διαφορετικά σημεία της πόλης για πληροφόρηση και ενημέ-
ρωσης του γενικού πληθυσμού σχετικά με την Ηπατίτιδα Β αλλά
και η δυνατότητα Δωρεάν εξέτασης.
Στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας πραγματοποιήθηκε στις
12/12/2013 Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων του πιλοτικού μήνα εξέτασης. Στη Συνέντευξη Τύπου
παρουσιαστήκαν δημογραφικά στοιχεία του δείγματος του πιλο-
τικού προγράμματος και τα αποτελέσματα, χωρίς να αναφερθούν
προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων. Πέραν αυτού όμως,
στόχος της ΣυνέντευξηςΤύπου ήταν να αποτελέσει ένα άνοιγμα
για την συμμετοχή και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών με στόχο
της υποστήριξη της καμπάνιας αυτής από όσο το δυνατόν περισ-
σότερους εταίρους που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα,
έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή και σταθερή συνεργασία,
η οποία θα αποτελείται από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία και
γνώση στον χώρο και ίσως στο μέλλον να αποτελέσει «δίχτυ προ-
στασίας» για του ανθρώπους που δεν έχουν κανενός είδους πρό-
σβαση στην υγεία για λόγους κοινωνικού, οικονομικού αποκλει-
σμού ή άλλους.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...164
Powered by FlippingBook