ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 53

ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΩΓΗΣ
53
Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες της PRAKSIS αφορούν
όλους τους κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας οι
οποίοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε νομική αρωγή και οι
οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με πρακτικές που συνιστούν κατά-
φωρη παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών από τις επίσημες αρχές.
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο ευάλωτες κατηγορίες υπηκό-
ων τρίτων χωρών (δικαιούχους διεθνούς προστασίας, μετανά-
στες, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ανιθαγενείς, ασυνόδευτους
ανήλικους) καθώς και ημεδαπούς συμπολίτες μας (μακροχρόνια
άνεργους, άστεγους, Ρομά, οροθετικούς, τοξικοεξαρτημένους,
κρατούμενους, αποφυλακισμένους).
Πρόκειται κατά κύριο λόγο για υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα, οι οποίες βοηθούν τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων να
αντιμετωπίσουν επιτυχώς προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στη
δύσκολη καθημερινότητά τους.
Παράλληλα, εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχο-
νται σε νεοεισερχόμενους αιτούντες την παροχή διεθνούς προ-
στασίας οι οποίοι φιλοξενούνται σε διαχειριζόμενα από την οργά-
νωση διαμερίσματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη) καθώς και
σε ασυνόδευτους ανήλικους που προσέρχονται ή διαμένουν στις
υφιστάμενες δομές της οργάνωσης.
Σκοπός
της νομικής υπηρεσίας είναι η παροχή άμεσης και ουσια-
στικής συνδρομής σε όλες τις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες.
Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η ορθή αξιολόγηση κάθε
περίπτωσης μέσα από συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε εξα-
τομικευμένη βάση, προκειμένου να διαγιγνώσκεται εγκαίρως η
ανάγκη κάθε προσώπου ξεχωριστά.
Σε περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω υπο-
στήριξη ενός επωφελούμενου προσώπου, πραγματοποιούνται
παρεμβάσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για την εξεύρεση της
καλύτερης δυνατής λύσης. Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις
κατατείνουν στην έγκυρη, άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των
συνανθρώπων μας.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με τη συνεργασία ενός δικτύου
φορέων παρέχεται εκπροσώπηση.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...164
Powered by FlippingBook