ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 46

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
46
Κύρια δράση των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας αποτε-
λεί η παρέμβαση στο δρόμο (street work). Στο πλαίσιο του
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο
δρόμο με σκοπό αρχικά την καταγραφή των κυριότερων
σημείων συγκέντρωσης των ομάδων – στόχου (άτυποι κα-
ταυλισμοί, κέντρα κράτησης, θεραπευτικές κοινότητες,
χώρους φιλοξενίας κ.α.) και εν συνεχεία την ενημέρωση
τους για θέματα υγιεινής και μεταδιδόμενα νοσήματα.
Κύριες θεματικές ενότητες ενημέρωσης ήταν οι μέθο-
δοι πρόληψης των ιών του HIV και της Ηπατίτιδας Β & C,
καθώς και το εύρος των ιατρικών υπηρεσιών που παρέ-
χονται στα Πολυιατρεία (γυναικολογική εξέταση, εξέταση
HIV/Ηπατίτιδας Β & C, οδοντιατρείο, γενικός γιατρός, παι-
δίατρος).
Η διερεύνηση και η καταγραφή των συνθηκών που επι-
κρατούν στους χώρους διαβίωσης των επωφελούμενων
από το πρόγραμμα της Δημόσιας Υγείας, αποτελεί ακό-
μη ένα μεγάλο σημείο ενδιαφέροντος. Για το έτος 2013,
καταγράφηκαν στην Αθήνα οι συνθήκες διαβίωσης 4407
ατόμων. Εξ΄ αυτών δήλωσαν:
Άστεγοι:
191 (4,11%)
Ενοικιάζουν σπίτι:
3158 (73,11 %)
Φιλοξενούνται σε φιλικά σπίτια
ομοεθνών τους:
733 (15,78%)
Διαμονή σε ξενώνες:
90 (1,94%)
Ιδιόκτητη κατοικία:
172 (3,70%)
Διαμονή σε εγκ/μενο:
32 (0,69%)
Διαμονή σε ξενοδοχείο:
31 (0,67%)
ΣΥΝΟΛΟ:
4.407 (100%)
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...164
Powered by FlippingBook