ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 47

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ
47
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η αξιοπρεπής και ασφαλής διαμονή και η κάλυψη των κα-
θημερινών αναγκών, για κάποιους θεωρούνται δεδομέ-
να, ενώ για κάποιους άλλους θεωρούνται πολυτέλεια. Η
ανεργία, η ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατά-
σταση στη χώρα, η έλλειψη οικογενειακού και κοινωνικού
περιβάλλοντος, οι λάθος επιλογές και η πορεία της ζωής,
είναι κάποιοι από τους λόγους που στέρησαν τα παραπά-
νω από μια μεγάλη πλέον μερίδα ατόμων.
Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο στην πόλη
της Θεσσαλονίκης, διογκώθηκε τα τελευταία 3-4 έτη.
Διεπιστημονική ομάδα στελεχών της οργάνωσης (κοινω-
νικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, στελέχη δημοσίων σχέσε-
ων, νομικοί, νοσηλευτές, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές
κ.α.) εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την υλοποίηση διερευνη-
τικής δράσης, καταγραφής του πληθυσμού και των ανα-
γκών και δημιουργία πλάνου δράσης.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, μέσω παρεμβάσεων στο
δρόμο / street work, πραγματοποιήθηκαν:
συναντήσεις με δομές και φορείς της πόλης που εί-
χαν ως ομάδα στόχο, τους ανθρώπους που ζουν στο
δρόμο
καταγράφθηκαν οι ανάγκες της ομάδας
ενημερώθηκαν προφορικά και με έντυπο υλικό για
τις υπηρεσίες που μπορούν να απευθυνθούν για την
κάλυψη μέρους των αναγκών τους
διανεμήθηκαν, υπνόσακοι και είδη ιματισμού και
υπόδησης.
Βασικός στόχος του προγράμματος, ήταν
να αναπτυχθεί ένα σύνολο δράσεων, που
θα εξασφάλιζε μέρος των αναγκών της
ομάδας στόχο (παροχή ειδών, νυχτερινή
φιλοξενία, προσωπική υγιεινή, ψυχοκοινω-
νική στήριξη και ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη).
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, από το Φεβρου-
άριο ως και τέλος Μαΐου του 2013, λειτούργησε πιλοτικά
και εθελοντικά (σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης, την ΜΚΟ Άρσις, τον ΟΚΑΝΑ και την PRAKSIS), χώ-
ρος νυχτερινής (20.00-08.00) διαμονής του πληθυσμού,
με υπηρεσίες νοσηλευτικής, και ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης, καθώς και κάλυψης βασικών αναγκών.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...164
Powered by FlippingBook