ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 45

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
45
Το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας έχει ως βασικό στόχο την Αγω-
γή και Προαγωγή της Υγείας των πληθυσμιακών ομάδων με τις
οποίες ασχολείται ο φορέας. Τα αναφερόμενα προγράμματα
υλοποιούνται με :
παρεμβάσεις στο δρόμο (streetwork)
εκστρατείες ενημέρωσης (HIV, Ηπατίτιδα Α, Β, C)
ενημερωτικές συζητήσεις σε σχολεία, φυλακές και κοινότη-
τες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων
εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με ζητήματα στα οποία
ειδικεύεται ο φορέας
Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται σε σταθερή βάση,
δράσεις για την ενημέρωση και εξέταση για τον HIV και τις Ηπα-
τίτιδες Β & C. Ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές και στελέχη της
PRAKSIS, σε συστηματική βάση μέσω εξορμήσεων σε διάφορα
σημεία σε Αθήνα ,Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενημερώνουν για
τον H.I.V. , τις Ηπατίτιδες καθώς για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα.
Επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να
κάνουν το γρήγορο τεστ για τον HIV και την Ηπατίτιδα C, δω-
ρεάν και ανώνυμα, ενώ παράλληλα η ίδια εξέταση διεξάγεται
και στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
στο Κέντρο Ημέρας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα και στο
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας.
Μέρος του προγράμματος Δημόσιας Υγείας, αποτελεί και η δι-
ασύνδεση και η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ
της PRAKSIS και άλλων οργανώσεων και φορέων για την μεγα-
λύτερη επέκταση των δράσεων αλλά και την πιο στοχευμένη και
επιτυχημένη υλοποίηση τους. Έτσι σε συνεργασία με εξειδικευ-
μένες δομές, όπως το ΚΕΘΕΑ, διοργανώνονται σεμινάρια προς
τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών με θεματικές όπως:
Τεχνικές μείωσης βλάβης
Ενημέρωση σχετικά με τις Ηπατίτιδες
Ενημέρωση σχετικά με τον HIV
Πρώτες βοήθειες
Επιδράσεις των ουσιών
Ανάλογες ενημερώσεις πραγματοποιούνται και σε καταστήματα
κράτησης τόσο σε κρατούμενους, όσο και στο προσωπικό των
καταστημάτων, κατόπιν αιτήματος είτε των ίδιων των καταστημά-
των είτε των φορέων οι οποίοι υλοποιούν δράσεις σε αντίστοι-
χους χώρους.
Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται ενημερώσεις σε Κέντρα Φιλο-
ξενίας όπου διαμένουν μετανάστες και αιτούντες άσυλο πρό-
σφυγες σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και τα μεταδιδόμενα
νοσήματα. Ενημερώσεις ανάλογου τύπου (βλ. κανόνες υγιεινής,
πρώτες βοήθειες, μεταδιδόμενα νοσήματα), πραγματοποιούνται
σε σχολεία και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από
αντίστοιχη πρόσκληση των διευθυντών των ιδρυμάτων στον φο-
ρέα.
Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας απευθύνονται τόσο στις κοι-
νωνικά ευπαθείς ομάδες τις οποίες εξυπηρετεί ο φορέας όσο
και στο γενικό πληθυσμό.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...164
Powered by FlippingBook