ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 38

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38
Η Κοινωνική Υπηρεσία, που παρέχει τις υπηρεσίες της
στα Πολυιατρεία του φορέα στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη, έχει ως βασικό ρόλο
• την καταγραφή αιτημάτων και αναγκών
• την άμεση και επικαιροποιημένη πληροφορία/ενημέ-
ρωση
• την άμεση υποστήριξη των ωφελουμένων
• την εσωτερική και εξωτερική διασύνδεση και παρακο-
λούθηση
• τη συνεργασία και τη δικτύωση
Κοινωνικοί Επιστήμονες που έχουν λάβει εκπαίδευση στη
διαχείριση εξυπηρετούμενων άλλων εθνικοτήτων και σε
συνεργασία με εκπαιδευμένους πολιτισμικούς διαμεσο-
λαβητές, διαμορφώνουν κλίμα εμπιστοσύνης και ασφά-
λειας, αντιμετωπίζοντας κάθε περιστατικό εξατομικευ-
μένα και σε συνεργασία με τον εξυπηρετούμενο και το
διαμεσολαβητή, διαμορφώνουν πλάνο δράσης, προσαρ-
μοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ομάδας.
Επιπλέον για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση
του περιστατικού, όταν κρίνεται αναγκαίο, πραγματοποι-
ούν κατ’ οίκον επισκέψεις και συνοδείες σε εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες ενώ συντάσσονται και συνοδευτικές
ενημερωτικές επιστολές στην μητρική γλώσσα του εξυπη-
ρετούμενου και στα Ελληνικά για την αποτελεσματικότε-
ρη παρακολούθηση του περιστατικού.
Βασικός σκοπός της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας είναι η ανακούφιση του ωφελούμενου πληθυσμού
που βρίσκεται σε κρίση, βασιζόμενη πάντα σε ειλικρινές
και ρεαλιστικό πεδίο δράσης και η εκπαίδευση του ατό-
μου που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, στη μελλοντική δια-
χείριση και επίλυση της κατάστασης.
Τα τελευταία έτη, λόγω της οικονομικής κρίσης που αντι-
μετωπίζει η Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη αύξηση των Ελλή-
νων ωφελουμένων που μας επισκέπτονται.
Η φιλοσοφία της PRAKSIS ακολουθεί ένα «ολιστικό μο-
ντέλο παρέμβασης», σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζονται
και υλοποιούνται έτσι οι παρεμβάσεις και οι δομές μας
ώστε να μπορούν να «απαντήσουν» σε όλα τα αιτήματα
είτε μέσω υμών είτε μέσω της δικτύωσης που έχουμε/ συ-
νεργαζόμενων φορέων. Σε αυτο το πλαίσιο, στις δομές
μας παρέχονται άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, hygienne
κιτ, ρούχα, ρόφημα κλπ.), ψυχολογική υποστήριξη, κοι-
νωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προώ-
θηση στην εργασία, νομική συμβουλευτική, συνοδευτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες, υπηεσίες διαμεσολάβησης
και συνοδείας, στέγαση σε συγκεκριμένες ευπαθείς
ομάδες ... γενικότερα παρέχονται υπηρεσίες σε κάθε συ-
νάνθρωπό μας που βιώνει κάποιου είδους διάκριση και
αποκλεισμό.
Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης
Ολιστικό Μοντέλο Παρέμβασης
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...164
Powered by FlippingBook