ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 48

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΟΧΟΥ/ ΦΟΡΕΩΝ
48
Στο πλαίσιο των ενημερώσεων των ομάδων στόχου
έγιναν σεμινάρια στο κέντρο ενημέρωσης του ανοι-
χτού προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΔΙΑΒΑΣΗ με συχνό-
τητα τρείς φορές τον μήνα. Συγκεκριμένα πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερώσεις σε ομάδες χρηστών με
θέματα «HIV», «Ηπατίτιδα C», «μείωση βλάβης από
τη χρήση», «επίπτωση ουσιών», «άλλα μεταδιδόμενα
νοσήματα».
Στο πλαίσιο των ενημερώσεων των ομάδων στόχου
έγιναν σεμινάρια στις ομάδες του θεραπευτικού προ-
γράμματος στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. Παρέμβαση. Συγκεκριμέ-
να πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις με θέμα «Ηπα-
τίτιδες», «μείωση βλάβης από τη χρήση ουσιών».
Στο πλαίσιο των ενημερώσεων των ομάδων στόχου
έγιναν σεμινάρια στην Αφγανική κοινότητα για γυ-
ναικολογικά θέματα, όπως «αντισύλληψη», «στάδια
εγκυμοσύνης», «γυναίκα και υγεία».
Ενημερωτικό σεμινάριο στο 1Ο ΕΠΑΛ Αχαρνών στο
τμήμα νοσηλευτικής με θέμα τα σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα, τις μεθόδους πρόληψης, τους τρό-
πους μετάδοσης και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Ενημερωτικό σεμινάριο σε κατοίκους του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με θέμα την επί-
πτωση των ναρκωτικών ουσιών σε παιδιά και εφή-
βους και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε
συνεργασία με τον Δήμο.
Ενημερωτικό σεμινάριο στους κατοίκους του Δήμου
Αλίμου με θέμα τους τρόπους μετάδοσης, τις μεθό-
δους πρόληψης του ιού του HIV σε συνεργασία με
τον Δήμο.
Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα τα μεταδιδόμενα νο-
σήματα στις Αγροτικές και στις Δικαστικές φυλακές
Χανίων και στις Φυλακές Νεάπολης Λασιθίου σε συ-
νεργασία με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υγείας Μεταναστών με σκο-
πό την ενημέρωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων
για θέματα υγείας και κοινωνικοπρονοιακά θέματα
Ενημέρωση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα/εθελοντισμό/Mobile school, στο 3ο Γυμνάσιο
Χορτιάτη.
Ενημέρωση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα/αντισύλληψη στο ΕΠΑΛ Κουφαλίων.
Ενημέρωση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Ανάδυση – Θεραπευτικό πρόγραμ-
μα εξωτερικής παρακολούθησης εφήβων.
Ενημέρωση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, στη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ.
Ενημέρωση για τους ιούς της Ηπατίτιδας C, στην
Ανοιχτή Κοινότητα του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.
Ενημέρωση σε ομάδα του συμβουλευτικού σταθμού
Κ.Ε.Θ.Ε.Α.-ΙΘΑΚΗ για τους ιούς του HIV και της Ηπα-
τίτιδας.
Από 5/7/13 έως και 26/9/13, ο φορέας στη Θεσσαλο-
νίκη, υλοποίησε ενημερώσεις ειδικού τύπου δημόσι-
ας υγείας, στις ομάδες του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Προμηθέας.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...164
Powered by FlippingBook