ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 58

58
ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΦΥΛΑ
ΚΙΣΜΕΝΩΝ
Η ομάδα των αποφυλακισμένων αποτελεί μια ιδιαίτερα ευάλωτη
κοινωνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει έντονα τον κοινωνικό
αποκλεισμό αφενός λόγω του στίγματος που απορρέει από τον
εγκλεισμό στη φυλακή και αφετέρου από την αποξένωση από
την κοινωνική πραγματικότητα. Η PRAKSIS στην προσπάθεια
της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμέ-
νης πληθυσμιακής ομάδας λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο
Υποδοχής Αποφυλακισμένων.
Κύριος στόχος λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής Αποφυλα-
κισμένων είναι η παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη κατάλληλων
δικτύων προκειμένου στην αποτελεσματική (επαν)ένταξη των
αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών. Οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες αφορούν σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
νομικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης, αλλά και πρωτοβάθ-
μιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής. Στόχος είναι η αντιμε-
τώπιση με ολιστικό τρόπο των αναγκών των αποφυλακισμένων
αλλά και να υποστηριχθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Μεγάλη σημασία δίνεται και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνερ-
γασιών με συναφείς υπηρεσίες και προγράμματα της τοπικής
και ευρύτερης κοινότητας που δύναται να επιφέρουν πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη στην προώθηση των δικαιωμάτων της συγκεκρι-
μένης πληθυσμιακής ομάδας.
Για την περίοδο αναφοράς, προσήλθαν στην PRAKSIS και ενη-
μερώθηκαν για τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής Αποφυ-
λακισμένων 105 άτομα. Από αυτά, τα 65 έλαβαν παραπάνω από
μια υπηρεσίες, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι άν-
δρες, 26-50 ετών και με χώρα προέλευσης κυρίως την Ευρώπη
και την Αφρική. Τα πιο συνήθη αιτήματα αφορούσαν σε νομικά,
εργασιακά και ιατρικά θέματα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ιδι-
αίτερα έντονα ήταν τα αιτήματα για στέγαση καθώς το υποστηρι-
κτικό δίκτυο των ωφελουμένων είναι ανύπαρκτο.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
<25: 2,5%
26-50: 82,5%
>51: 15%
ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ: 82,5%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 17,5%
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ευρώπη: 45%
Ασία: 20%
Αφρική: 35%
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...164
Powered by FlippingBook