ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 64

Mέσα στο 2013 το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας
δέχθηκε αυξημένο αριθμό αιτημάτων σε σχέση με την
πρώτη χρονιά (3501 το 2013 έναντι 2233 κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα αναφοράς το 2012) και εξυπηρέτησε συνο-
λικά
1227
οικογένειες. Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέ-
ρεται αποκλειστικά στις νέες εγγραφές προκειμένου να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα διπλής καταμέτρη-
σης (884). Συνολικά κατά την περίοδο της αναφοράς
655
οικογένειες έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τα στοι-
χεία που αφορούν στην απασχόληση αναλύονται με βάση
αυτόν τον πληθυσμό.
Από τις νέες οικογένειες που εντάχθηκαν στο συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα 73% είναι πυρηνικές ενώ 7% είναι
μονογονεϊκές.
Χαρακτηριστική είναι και αυτήν τη δεύτερη χρονιά υλοποί-
ησης του προγράμματος η πτώση στα εισοδήματα, βασικό
κριτήριο ένταξης, που κυμαίνεται από 80% στα εισοδήμα-
τα των οικογενειών στη Θεσσαλονίκη έως 60% περίπου
στα αντίστοιχα εισοδήματα των οικογενειών στην Αθήνα.
Ανισότητα χαρακτηρίζει και την πτώση αυτή καθαυτή. Σύμ-
φωνα με τα καταγεγραμμένα εισοδήματα η πτώση στα ει-
σοδήματα του πρώτου τεταρτημορίου (ή του χαμηλότερου
25% των καταγεγραμμένων εισοδημάτων) έχει υποστεί
μείωση έως 80% σε σχέση με τα εισοδήματα του 2010.
749 άνθρωποι βρήκαν εργασία, ενώ 128 μπήκαν στη δι-
αδικασία να επανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας διευρύνοντας το καλάθι
των δεξιοτήτων και τυπικών τους προσόντων, μέσα από
την ολοκλήρωση τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Από όσους
ολοκλήρωσαν με εργασία 70% απασχολείται στον ιδιωτικό
τομέα ενώ το 30% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ
176
20%
2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ
306
35%
2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 3 ΑΝΗΛΙΚΑ
82
9%
2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 4 ΑΝΗΛΙΚΑ
27
3%
2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ + 1 ΕΝΗΛΙΚΟ
54
6%
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ
82
2%
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ
61
9%
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΜΕ 1 ΑΝΗΛΙΚΟ + 1 ΕΝΗΛΙΚΟ
24
7%
ΑΛΛΟ
72
9%
ΣΥΝΟΛΟ
884
100%
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013
64
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...164
Powered by FlippingBook