ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 71

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71
Η PRAKSIS σε συνεργασία με τον συντονιστή και δικαιούχο σχε-
δίου δράσης ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων)
και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στη λειτουργία ενός
διευρυμένου Δικτύου Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο της Πρά-
ξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο Δήμο Θεσσαλονίκης». Η Πράξη αυτή υλοποιείται από τον
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρη-
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο
του προγράμματος η PRAKSIS ενισχύει την λειτουργία του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου που λειτουργεί από το 2004 στο Πολυια-
τρείο Θεσσαλονίκης (Αρκαδιουπόλεως 1 και Αγ. Δημητρίου) ενώ
επίσης έχει ξεκινήσει την λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημερή-
σιας Υποδοχής Αστέγων στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Στο κοινωνικό φαρμακείο, εκτός της παροχής φαρμάκων, ο
ωφελούμενος έχει την δυνατότητα ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης για προβλήματα που αντιμετωπίζει, πληροφόρησης και
ενημέρωσης για την λειτουργία υπηρεσιών και φορέων και γε-
νικότερα δομών που συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση των
κοινωνικών του αναγκών.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ:
είναι η παροχή φαρμάκων, σε τουλάχιστον 100 άστεγους, άπο-
ρους, άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες τον μήνα, ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση και αποκατάσταση της
υγείας των ωφελούμενων και συγχρόνως η διασύνδεση τους με
ιατρικές δομές που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας,
ενώ ο κοινωνικός λειτουργός κινείται παράλληλα βάσει ατομι-
κού πλάνου δράσης διαχείρισης της περίπτωσης ώστε να εξα-
σφαλιστεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια και αξιοποίηση του υπάρχο-
ντος κοινωνικοπρονοιακού συστήματος για την αποκατάσταση
κοινωνικών προβλημάτων.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:
Διερεύνηση αναγκών σε παροχή φαρμάκων των προαναφε-
ρόμενων πληθυσμιακών ομάδων που θα υποστηριχθούν από
τη συγκεκριμένη δράση ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατό
πιο αποτελεσματικότερη παρέμβαση
Διερεύνηση και διεξαγωγή χαρτογράφησης των υπηρεσι-
ών κοινωνικής στήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (π.χ.
Μ.Κ.Ο., συλλόγοι) αλλά και των φαρμακείων καθώς και των
φαρμακευτικών εταιρειών της τοπικής και της ευρύτερης κοι-
νότητας, και ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων φορέων
η δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών που βοηθούν στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων
Ως Άμεση ομάδα στόχος, ορίζονται οι άστεγοι, άποροι, άνεργοι
(ημεδαποί ή αλλοδαποί) που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα – ζητή-
ματα επιβίωσης.
Ως έμμεσες ομάδες στόχου, ορίζονται οι φορείς που λειτουρ-
γούν ως ενισχυτικοί παράγοντες ως προς στην ενημέρωση, ευ-
αισθητοποίηση, κινητοποίηση και υποστήριξη της προώθησης και
επίλυσης των θεμάτων που άπτονται της άμεσης ομάδας στόχου.
Συγκεκριμένα: εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση, σωματεία / σύλλο-
γοι, Μ.Κ.Ο., αστυνομικές αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα κ.α.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...164
Powered by FlippingBook