ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 78

78
ERF / ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
PRAKSIS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η PRAKSIS στην προσπάθεια της να βοηθήσει στην ένταξη
στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες λειτουργεί το Πρόγραμμα Εργασιακής Συμ-
βουλευτικής τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη.
Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η πολύπλευρη
στήριξη των ωφελουμένων μέσω δράσεων πληροφόρησης
και εργασιακής συμβουλευτικής, προκειμένου να αποκτή-
σουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας αλλά
και των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και της
εν συνεχεία προώθησης τους στην αγορά εργασίας.
Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας επιτυγ-
χάνεται μέσα από τη στοχευόμενη διασύνδεσή τους με την
αγορά εργασίας καθώς και μέσα από τη γενικότερη ενίσχυ-
ση και αναβάθμιση των προσόντων της ομάδας στόχου με
τη διασύνδεση των ωφελούμενων με φορείς κατάρτισης και
εκπαίδευσης.
Οι εργασίες στις οποίες προωθούνται κυρίως οι ωφελούμε-
νοι του προγράμματος, αφορούν σε ανειδίκευτη εργασία,
υπηρεσίες καθαρισμού και σε παροχή υπηρεσιών σε χώ-
ρους εστίασης.
Οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες στην προώθηση των
ωφελουμένων στην αγορά εργασίας αποτελεί η δυσκολία
επικοινωνίας λόγω γλώσσας, η καθυστέρηση ή δυσκολία
στην έκδοση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων,
τα πάσης φύσεως νομικά ζητήματα καθώς και τα ρατσιστικά
κριτήρια εκ μέρους των εργοδοτών.
Συγκεκριμένα, σχετικά με την εργασιακή αποκατάσταση των
αιτούντων άσυλο στη χώρα αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο
που ορίζει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Με την
παρούσα νομοθεσία (Εγκύκλιος 19000/442, 19/10/2012) εί-
ναι πάρα πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο να καταφέρει
στην πράξη ο αιτών άσυλο να εκδόσει άδεια εργασίας απα-
ραίτητο έγγραφο προκειμένου να προχωρήσουμε στην έντα-
ξή του στην αγορά εργασίας. Η PRAKSIS δραστηριοποιείται
με σκοπό την άρση της εν λόγω εγκυκλίου και την εξασφάλη-
ση πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.
Οι σύμβουλοι απασχόλησης της PRAKSIS μπο-
ρούν να:
ενημερώσουν για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις στην εργασία
πληροφορήσουν σχετικά με τις δυνατότητες
να βρεθεί νόμιμη εργασία και να παρακο-
λουθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης/
κατάρτισης
αναζητήσουν εργασία που να καλύπτει τις
ανάγκες του κάθε ωφελούμενου και να
συμπληρώσουν μαζί με τον εξυπηρετού-
μενο το βιογραφικό σημείωμα το οποίο και
μπορεί να χρησιμοποιήσει και να δώσει σε
εργοδότες
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...164
Powered by FlippingBook