ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 84

84
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Μία από τις βασικές δράσεις των στελεχών του Drop-In
Center είναι το streetwork (κοινωνική εργασία στο δρό-
μο). Στόχος του streetwork είναι αφενός ο εντοπισμός
των ασυνόδευτων ανήλικων και των συνθηκών διαβίω-
σής τους και αφετέρου η πιο αποτελεσματική τους ενη-
μέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για ζη-
τήματα που τους ενδιαφέρουν. Η ομάδα που βγαίνει για
streetwork αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες και
κοινωνικούς διαμεσολαβητές.
Ένα ακόμα βασικό κομμάτι της λειτουργίας του προγράμ-
ματος αυτού είναι η δικτύωση με τις τοπικές αρχές, άλ-
λες οργανώσεις και φορείς. Προκειμένου να γίνει πιο
αποτελεσματική η παρέμβαση και να επιτευχθεί ολιστική
διαχείριση των περιστατικών, η συνεργασία με άλλες ορ-
γανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης
και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι απαραίτητη.
Με τον τρόπο αυτό εντοπίζεται και καταγράφεται πληρέ-
στερα το υπάρχον φαινόμενο και ευνοείται η παρακολού-
θηση των περιστατικών, έχοντας ως στόχο το βέλτιστο
συμφέρον των ανηλίκων.
Βασική αρχή του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση του
βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών. Για το λόγο αυτό
γίνεται εξατομικευμένη διαχείριση των περιστατικών με
κριτήριο την ευαλωτότητα της κάθε περίπτωσης, τις επι-
θυμίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου. Στο πλαί-
σιο αυτό κινητοποιείται ένας μηχανισμός προστασίας των
παιδιών μέσω της συνοδείας τους, της προσωρινής φιλο-
ξενίας και της παραπομπής τους σε κατάλληλες δομές
φιλοξενίας.
Οι προσδοκίες της διεπιστημονικής ομάδας του Drop-In
Center της Πάτρας είναι η ενίσχυση της δυναμικής της, ο
εμπλουτισμός της εμπειρίας και των εργαλείων παρέμβα-
σής της. Όραμα και πηγή έμπνευσης είναι η ομάδα να γί-
νει φορέας ουσιαστικών αλλαγών στον τομέα της προστα-
σίας των ανήλικων παιδιών και η εξασφάλιση όλο και πιο
ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξής τους.
Κοινωνική εργασία στο δρόμο
(street work) - παρεμβάσεις
344
Άτομα που προσεγγίστηκαν και
υποστηρίχτηκαν ψυχοκοινωνικά
κατά την κοινωνική εργασία στο
δρόμο
115
Παραπομπές από Αστυνομία
73 άτομα
Παραπομπές από Λιμενικές Αρχές
210 άτομα
-Το πρόγραμμα PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE χρηματοδοτήθηκε από 01/01/2013 έως και 31/12/2013 από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και από το Save The Children Italian Onlus
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...164
Powered by FlippingBook