ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 90

90
ΣΤΕΓΗ PLUS +
Τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας στην Αθήνα έχει
αναλάβει η PRAKSIS σε συνεργασία με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες και τη δημιουργική απασχόληση των φιλοξε-
νουμένων). Στην Πάτρα, η PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντων άσυλο και ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τις αντίστοιχες δράσεις
για τις ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο.
Όλες οι διαδικασίες παραπομπής στα Κέντρα Φιλοξενίας,
ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες καθώς και τις οδηγίες
της ΕΕ για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Προβλέπε-
ται να φιλοξενηθούν από 01/09/2013 έως και 30/04/2016
εκατόν πενήντα άτομα (150) από ευάλωτες ομάδες στην
Πάτρα και τριακόσια (300) ασυνόδευτοι ανήλικοι για τις
περιοχές της Αθήνας και της Πάτρας συνολικά για όλο το
Έργο.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακής
επανένωσης ή εθελούσιου επαναπατρισμού θα διεξάγονται
οι απαραίτητες ενέργειες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το
γεγονός ότι, ήδη από το Μάρτιο του 2013, ο ΔΟΜ Ελλάδος
με τη συνεργασία και την υποστήριξη των ΜΚΟ PRAKSIS
και ΑΡΣΙΣ, υλοποιεί το πρόγραμμα εθελούσιου επαναπα-
τρισμού ασυνόδευτων ανηλίκων, με τίτλο: «Addressing the
needs of unaccompanied minors (UAMs) in Greece».
Το Πρόγραμμα (SOAM) «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις
που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση
ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that
assist migrant asylum seeking population in Greece» βα-
σίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στο πεδίο του ασύλου
και της μετανάστευσης, το οποίο υπογράφηκε μεταξύ των
Δωρητριών Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
και της Ελλάδας την 1η Νοεμβρίου 2011.
Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονο-
μικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Διαχειρι-
στική Αρχή του προγράμματος SOAM. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών,
τόσο μέσω της αύξησης των θέσεων υποδοχής όσο και
της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία)
μέσω του ΔΟΜ που είναι η Διαχειριστική Αρχή του προ-
γράμματος, από 1/09/2013 έως και 30/04/2016, με συ-
νολικό ποσό 1.619.820,00€τους Πρόσφυγες και από το
Save The Children Italian Onlus
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...164
Powered by FlippingBook