ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 91

91
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣΜΕΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝΟΜΑΔΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ
Το πρόγραμμα, με τίτλο, «Στήριξη ευπαθών Ατόμων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας στα Σημεία Εισόδου, καθώς και σε περιοχές
με μεγάλη συσσώρευση των Ομάδων- Στόχων», που υλοποίησε
η ΜΚΟ PRAKSIS σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου
(συντονιστής εταίρος) και την Μ.Κ.Ο. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (εταί-
ρος)από 1/2/13 έως 31/4/13, συνάδει με τους σκοπούς και προ-
τεραιότητες του /Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στο πλαίσιο
των Επειγόντων Μέτρων 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύ-
γων και τις Εθνικές Προτεραιότητες για συνθήκες υποδοχής των
προσφύγων, δίνοντας προτεραιότητα και έμφαση στην παροχή
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής
υποστήριξης αλλοδαπών που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστα-
σίας και εντοπίζονται στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας Θεσσα-
λονίκη, Πορόια, Προμαχώνας, Παρανέστι, Ηγουμενίτσα, Πάτρα
και Δωδεκάνησα.
Ο πληθυσμός των μεταναστών και αιτούντων άσυλο που εισρέουν
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό
από περιοχές με γενικευμένη βία, αστάθεια και φτώχια όπως το
Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Σομαλία, την Σε-
νεγάλη και άλλες αφρικανικές χώρες. Ο πληθυσμός αυτός είναι
ιατρικά ευάλωτος λόγω παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με
τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής του και κυρίως με την έκθεσή
του σε βία και την ανεπαρκή του πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Ο πληθυσμός των μεταναστών και αιτούντων άσυλο είναι άλλωστε
ευάλωτος και λόγω του επίπονου και συχνά επικίνδυνου ταξιδιού
του προς την Ευρώπη.
Για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του
συγκεκριμένου πληθυσμού και την αναγνώριση ευάλωτων περι-
στατικών που χρήζουν ειδικής αρωγής χρειάζεται να λειτουργεί
ένα σύστημα διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού (screening). Το
σύστημα αυτό απαραίτητα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του
συνόλου του πληθυσμού και τη δυνατότητα για αρχική εκτίμηση
της κατάστασης ψυχικής υγείας ομάδων του πληθυσμού. Έχο-
ντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες δρούμε, η ιατρική πράξη
δεν πρέπει να κατανοηθεί με την στενή έννοια. Αφορά στην πραγ-
ματικότητα όλα τα υγειονομικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυ-
νο την υγεία ατόμων και πληθυσμών όπως πρόσβαση σε καθαρό
νερό, τουαλέτες, κλπ.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...164
Powered by FlippingBook