ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 101

ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
ΚΙΝΗΤΗΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟHIV, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β & C
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας και των παρεμβάσεων της ΜΚΟ
PRAKSIS στον τομέα της πρόληψης , υλοποιεί από τον Ιούνιο
2010 το πρόγραμμα «Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης
για τον HIV και την Ηπατίτιδα Β».
Ειδικά διαμορφωμένες Κινητές Μονάδες, στελεχωμένες από κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, βρίσκονται κα-
θημερινά στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και
προσκαλούν πληθυσμούς με υψηλό δείκτη κινδύνου, βάσει των
επίσημων επιδημιολογικών δεδομένων, να κάνουν το γρήγορο και
δωρεάν τεστ για τον HIV.
Τόσο στις Κινητές Μονάδες της PRAKSIS όσο και στα Πολυ-
ϊατρεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης της PRAKSIS, στο Κέντρο
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας και Drop-In Center στην
Πάτρα, παρέχεται καθημερινά δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ρα-
ντεβού το γρήγορο τεστ για τον ιό του HIV (τεστ που γίνεται με
χρήση στοματικού υγρού και που δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά).
Η διαδικασία διενέργειας του τεστ περιλαμβάνει τρία στάδια:
1. Συμβουλευτική πριν την διενέργεια του τεστ /
pre test counseling
2. Διενέργεια του τεστ
3. Ανακοίνωση αποτελέσματος , post test counseling και σε πε-
ρίπτωση που χρειαστεί άμεση διασύνδεση με Κέντρα Ειδικών
Λοιμώξεων
Για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο 2013 πραγματοποι-
ήθηκαν 5.576 Rapid HIV Tests και ανιχνεύθηκαν αντισώματα σε
51 περιπτώσεις.
RAPID TEST HIV 2013:
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
2.982
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:
2.575
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ:
19
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
2909
ΝΑΙ /
2667
ΟΧΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
3040
ΝΑΙ /
2536
ΟΧΙ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ:
4169
/ ΛΟΙΠΕΣ:
1407
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ:
51
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»
καθώς και από την εταιρία GILEAD και με την υποστήριξη της εταιρείας ABBVIE
ΦΥΛΟ ΑΤΟΜΑ
ΑΝΤΡΕΣ
3623
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1910
ΤΡΑΝΣ
43
ΣΥΝΟΛΟ
5.576
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΑ
<25
1382
25-45
3470
>45
724
101
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...164
Powered by FlippingBook