ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 109

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
Η Δράση «ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ», ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2012
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Συγχρηματοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και
από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας
1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών
Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.», Δράση 1.4.γ/11 Ο αθλητισμός ως μέσο για
την προώθηση της ισότητας για όλους - Προγράμματα αθλητι-
σμού για παιδιά μεταναστών και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.
Οι ομάδες στόχος στις οποίες απευθυνόταν η δράση ήταν παι-
διά γηγενών και μεταναστών ηλικίας 8 έως 18 ετών, καθώς η
ένταξη είναι μία αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής
των μεταναστών και των κατοίκων της χώρας.
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν η επαφή και η ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ των νεαρών γηγενών μαθητών και των υπηκό-
ων τρίτων χωρών μέσω του αθλητισμού ως διεθνούς γλώσσας
που βοηθά στη γεφύρωση διαφορών και ως μέσου για την ομαλή
ένταξη των μεταναστών, τη δημιουργία διαλόγου, την προώθηση
της συνεργασίας και την ευγενή άμιλλα. Επίσης, η συγκεκριμέ-
νη δράση στόχευε και στην προώθηση της επικοινωνίας και της
συνεργασίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των μεταναστευ-
τικών κοινοτήτων προάγοντας την πολυπολιτισμικότητα, αναδει-
κνύοντας τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών
κοινοτήτων και αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των Δη-
μοτών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην
καθημερινή τους ζωή, στην άρση των φαινόμενων ξενοφοβίας
και ρατσισμού, στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής συνείδησης
και στην ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης
στην τοπική κοινωνία.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μεταναστευ-
τικού πληθυσμού (Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη).
Η PRAKSIS ανέλαβε την πόλη της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης του προγράμματος δημιουργήθηκαν μικτές ομά-
δες μαθητών για τρία (3) αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και
πινγκ - πονγκ και πραγματοποιήθηκε τετράμηνος κύκλος προ-
πονήσεων που κατέληξε στην διεξαγωγή μίνι τουρνουά, με την
συμμετοχή τοπικών ομάδων αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας
σε κάθε πόλη (ομάδες guest). Παράλληλα με τις προπονήσεις,
πραγματοποιούνταν σε δεκαπενθήμερη βάση, διαπολιτισμικές
συναντήσεις, που στόχο είχαν την γνωριμία των παιδιών μεταξύ
τους και την ενδυνάμωση τους μέσω διαδραστικών παιχνιδιών.
Κατά την διάρκεια των τελικών αγώνων και μετά την λήξη των
αθλητικών εκδηλώσεων και των απονομών, διεξήχθησαν παράλ-
ληλες διαπολιτισμικές εκδηλώσεις με τίτλο «Ζούμε Μαζί», που
περιελάμβαναν καλλιτεχνικές εκθέσεις, διαδραστικά παιχνίδια
και μουσικές από τις χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων.
Στο αθλητικό πρόγραμμα της Αθήνας συμμετείχαν συνολικά 80
παιδιά, 22 από την Ελλάδα, 29 από τη Νιγηρία, 14 από την Αλβα-
νία, 5 από την Αίγυπτο, 3 από την Μολδαβία, 2 από το Μπαγκλα-
ντές, 2 από την Σρι Λάνκα, 1 από την Ινδία, 1 από την Γεωργία,
και 1 από την Συρία.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Κ.Ε.Μ.Ο.Π.
Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας
και Παιδιού «Ο ΠΛΑΤΩΝ» Ναυπάκτου, (Συντονιστής)
• BEE GROUP A.E.
• PRAKSIS
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε με 25% Εθνική Συνεισφορά και
75% Κοινοτική Συνεισφορά, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, για το χρονικό δι-
άστημα από Σεπτέμβριο 2012 έως και Ιούνιο 2013. Η PRAKSIS χρηματο-
δοτήθηκε με εγκεκριμένο το ποσό των 49.000,00€
109
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...164
Powered by FlippingBook