ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 113

Ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Συνεργασία – δικτύωση με οργανώσεις και ομάδες που δρα-
στηριοποιούνται στους πληθυσμούς-στόχο
Χαρτογράφηση – γεωγραφικός προσδιορισμός των περιο-
χών της Αθήνας που κινείται η ομάδα στόχου – εντοπισμός
κρυφών – νέων σημείων δραστηριοποίησης
Εξασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – συμφωνιών με
καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς (Δήμους, Νομαρχίες, Υπουργεία)
όσον αφορά στα σημεία παρέμβασης (πλατείες, σταθμούς,
πάρκα)
Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων διάχυσης
Σχεδιασμός του προγράμματος διαλογής για τον HIV
Υλοποίηση προγραμματισμένων street work στο κέντρο της
Αθήνας
Οργάνωση κινητών μονάδων και ιατρείων πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας για εξέταση και συμβουλευτική για την HIV λοίμωξη
Λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για πα-
ροχή ιατρικής συμβουλής σε θέματα HIV λοίμωξης και ΣΜΝ
για τα άτομα των πληθυσμιακών ομάδων-στόχου
Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συμβουλευτι-
κής σε θέματα HIV λοίμωξης και ΣΜΝ σε εξωνοσοκομειακό
περιβάλλον (κινητές μονάδες, χώροι συγκέντρωσης ατόμων
του πληθυσμού-στόχος)
Άντρας, Παλαιστίνιος, 45 ετών, οροθετικός, με Ηπατίτι-
δα C, χρήστης ναρκωτικών ουσιών, χωρίς οικογενειακό
και φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα, αποφυλακισμένος.
Παρακολουθούσε τις ομάδες στο Νοσοκομείο των Φυ-
λάκών «Ο Άγιος Παύλος». Όταν αποφυλακίστηκε ήρθε
στην οργάνωση με αίτημα να βγάλει χαρτιά, να μπει σε
πρόγραμμα, να διασυνδεθεί με Μονάδα Λοιμώξεων και
να στεγαστεί. Μίλησε με το δικηγόρο και είναι στην διαδι-
κασία να εκδόσει έγγραφα. Είχε κάνει άιτηση στον ΟΚΑ-
ΝΑ πριν μπει στη φυλακή. Παραπέμφθηκε στον ΟΚΑΝΑ
και είχε περάσει το νούμερό του και μπήκε την επόμενη
μέρα στο πρόγραμμα χορήγησης του ΟΚΑΝΑ.Διασυνδέ-
θηκε με την ΜΕΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ και είναι τακτικός
στα ραντεβού του και στην αγωγή του. Έχει αποφυλακι-
στεί εδώ και 3 μήνες περίπου και μένει είτε σε υπνωτήρια
είτε στον δρόμο. Σε λίγες μέρες όμως θα μείνει σε Ξενο-
δοχείο που μισθώνεται από τον ΟΚΑΝΑ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
113
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...164
Powered by FlippingBook