ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 119

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (TRANSNATIONAL OBSERVATORY
FOR REFUGEE’S RESETTLEMENT IN EUROPE - T.O.R.R.E.)
Συντονιστής του Προγράμματος ήταν η Nova Onlus Consorzio
Di Cooperative Sociali από την Ιταλία και συμμετείχαν φορείς
και οργανώσεις από:
• Ελλάδα - PRAKSIS
• Πορτογαλία - EAPN Rede Europeia Anti Pobreza
και Conselho Português Os Refugiados
• Γερμανία – Social Referat-City of Munich
και Caritas Osnaburk
• Ισπανία – Communidad de Madrid
και Foundacion Atenea Groupo CID
• Κύπρο – Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας
• Ιταλία – Avvocato di Strada Onlus,
Emilia Romagna Region και Marche Region
Το Πρόγραμμα στόχευσε στην ενίσχυση της κουλτούρας αλλη-
λεγγύης και της εφαρμογής ανθρωπιστικών πολιτικών, την πιο
αποτελεσματική συνεργασία και δικτύωση αναφορικά με την
επανεγκατάσταση των προσφύγων στις χώρες-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και την εφαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό/
περιφερειακό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο και με τελικό αποτέ-
λεσμα την εγκαθίδρυση ενός Παρατηρητηρίου.
Εργαλεία για την υλοποίηση του Προγράμματος:
έρευνα, αναφορές και μελέτες,
διάχυση πληροφόρησης - έντυπα και μέσω διαδικτύου,
σχεδιασμός και εφαρμογή των δομών του Παρατηρητηρίου,
εξειδικευμένες ομάδες εργασίας μεταξύ των εταίρων και
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων καθώς και
μεταξύ αρμόδιων φορέων, δομών, υπηρεσιών και οργανι-
σμών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από European Commission / Directorate
General Home Aff air/ Directorate B: Immigration and Asylum, για το χρονικό
διάστημα από 16/05/2012 έως 15/11/2013. Η PRAKSIS χρηματοδοτήθηκε με
το ποσό των 39.200,00 €
119
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...164
Powered by FlippingBook