ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 124

Asylum - Campaign
Εκστρατεία Μ.Κ.Ο. για την πρόσβαση στο άσυλο στην Ελ-
λάδα
ENPATES
Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κα-
ταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με στόχο την ανά-
πτυξη ενός κοινού πλαισίου ανάλυσης και δράσης για να
προσανατολίσουν την καταπολέμηση της εμπορίας αν-
θρώπων , της στρατηγικής και του προγραμματισμού και
με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού
μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΚΟ.
EU Civil Society Platform against Trafficking in Human
Beings
Mighealthnet
Συμμετοχή στο δίκτυο «Mighealthnet», ένα διαδραστικό
φόρουμ που έχει ως κύριο στόχο του την συγκέντρωση
πληροφοριών για την υγεία των μεταναστών και των μει-
ονοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες 16 χώρες της Ευρώ-
πης και της Μεσογείου.
Ομάδα εργασίας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα
Ομάδα εργασίας με πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με ΜΚΟ με
θέμα τα κοινωνικά δικαιώματα πρσφύγων.
Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια
Η Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια αποτέλεσε ένα δυναμι-
κό φόρουμ τριάντα τριών - μέχρι στιγμής - ελληνικών ορ-
γανώσεων και δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση του GCAP
(Global Call To Action Against Poverty), της μεγαλύτερης
καμπάνιας που έχει γίνει ποτέ από οργανώσεις και την
κοινωνία των πολιτών από όλο τον πλανήτη για τον τερ-
ματισμό της φτώχειας και έναν πιο δίκαιο και ανθρώπινο
κόσμο. Η Συμμαχία, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το
παγκόσμιο κίνημα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας
φτώχειας και της ανισότητας, εστιάζει τη δράση της σε
τέσσερις κομβικούς άξονες: 1.Υιοθέτηση δίκαιων διεθνών
συναλλαγών 2. Αύξηση της ποσότητας και αναβάθμιση
της ποιότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας 3. Άμεση δια-
γραφή των χρεών των φτωχών χωρών 4. Επείγουσα δρά-
ση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Δίκτυο Φορέων
Συμμετέχουν: ΚΕΘΕΑ Mosaic, PRAKSIS, Άρσις, Δίκτυο
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ένα Παιδί Ένας Κόσμος,
ΜΚΟ «Ιατρική Παρέμβαση»-MEDIN, Κέντρο Στήριξης Παι-
διού, ΚΨΥ του Νοσοκομείου Σωτηρία, Κέντρο Πρόληψης
της εξάρτησης και Αγωγής Υγείας «Αθηνά Υγεία.» Το δί-
κτυο έχει σκοπό να να καλύψει τις ανάγκες που προκύ-
πτουν από την κρίση μέσω της διάχυσης πληροφοριών
για τις δράσεις των συμμετεχώντων φορέων μεταξύ τους
αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Έχει διοργανώσει μέχρι
στιγμής μια ημερίδα η οποία απευθυνόταν σε διευθυντές
σχολείων και είχε σκοπό να παρουσιάσει τους φορεις του
που απαρτίζουν το Δίκτυο.
Ομάδα για την Ιθαγένεια
Η ομάδα για την ιθαγένεια παρακολουθεί τις εξελίξεις
στο επίμαχο ζήτημα της ιθαγένειας-πολιτογράφησης στην
Ελλάδα, το οποίο έγινε ακόμα πιο πολύπλοκο μετά την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την
αντισυνταγματικότητα του νόμου 3838/10. Διάφορες ορ-
γανώσεις π.χ. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του αν-
124
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...164
Powered by FlippingBook