ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 118

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Πρόσληψη έξι (6) ανέργων
Δημιουργία ενός (1) Κοινωνικού Παντοπωλείου στα όρια
του Δήμου Καλλιθέας
Παροχή «παραγωγικών» ειδών σε 706 ωφελούμενους
Δημιουργία μιας (1) ομάδας εθελοντών που βοηθούν στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προτεινόμενου
προγράμματος
Δημιουργία ενός (1) δικτύου επιχειρήσεων και φορέων υπο-
στήριξης της δράσης (επιχειρήσεις, καταστήματα πώλησης
«παραγωγικών» ειδών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλ-
λογοι Υπηκόων Τρίτων Χωρών που διαβιούν στην περιοχή
υλοποίησης).
Δημιουργία μίας (1) χαρτογράφησης υπηρεσιών (εργαλείο
δυναμικό)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ
Πρόσληψη έξι (6) ανέργων
Δημιουργία μίας (1) Κοινωνικής Ιματιοθήκης στα όρια του
Δήμου Καλλιθέας
Παροχή ειδών ιματισμού σε 730 ωφελούμενους
Δημιουργία ενός (1) δικτύου επιχειρήσεων και φορέων υπο-
στήριξης της δράσης (επιχειρήσεις ιματισμού, Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις, Σύλλογοι Υπηκόων Τρίτων Χωρών που
διαβιούν στην περιοχή υλοποίησης.
Δημιουργία μίας (1) χαρτογράφησης υπηρεσιών (εργαλείο
δυναμικό)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Πρόσληψη είκοσι (20) ανέργων
Δημιουργία ενός (1) Κοινωνικού Φαρμακείου στα όρια του
Δήμου Καλλιθέας
Παροχή φαρμακευτικού υλικού σε επτακόσιους δέκα τρεις
(713) ωφελούμενους
Δημιουργία μιας (1) ομάδας εθελοντών που θα βοηθούν
στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προτεινόμε-
νου προγράμματος
Δημιουργία ενός (1) δικτύου επιχειρήσεων και φορέων υπο-
στήριξης της δράσης (φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρεί-
ες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι Υπηκόων Τρί-
των Χωρών που διαβιούν στην περιοχή υλοποίησης).
Δημιουργία μίας (1) χαρτογράφησης υπηρεσιών (εργαλείο
δυναμικό)
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 27/08/2012 έως 12/3/2013, με εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό:104.700,00€
118
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...164
Powered by FlippingBook