ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 122

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας
Συμμετοχή στο «Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση
της Φτώχειας», το οποίο σε συνεργασία και με το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο, οργανώνει και συμμετέχει σε ομάδες εργα-
σίας, συναντήσεις και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση
και εκπαίδευση των μελών, ανταλλαγή εμπειριών και ανά-
πτυξη συνεργασιών. Το δίκτυο παρακολουθεί και αναλύει
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές καθώς και προγράμμα-
τα που επηρεάζουν τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και
αποκλεισμό και προσπαθεί να καταστήσει τα άτομα αυτά
ικανά να συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνικές δραστηριό-
τητες και να ασκούν τα δικαιώματά τους. Η PRAKSIS δια
του νομίμου εκπροσώπου της κατέχει τη θέση του Αντι-
προέδρου.
Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
Η PRAKSIS συμμετέχει στο οργανωμένο πλέον δίκτυο
οργανώσεων που συνεργάζονται για την προώθηση του
δικαιώματος στη στέγη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε θε-
σμικό επίπεδο. Η PRAKSIS δια του νομίμου εκπροσώπου
της κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.
Κόσμος Χωρίς Πολέμους
Συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο οργανώσεων για τον «Κό-
σμο Χωρίς Πολέμους», που έχει ως στόχο τη διοργάνωση
ενεργειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την κα-
ταπολέμηση της βίας και των πολέμων.
Ανοιχτό Πρόγραμμα Διάβαση (ΚΕΘΕΑ)
Συνεργασία με το Ανοιχτό Πρόγραμμα Διάβαση (ΚΕΘΕΑ).
Λειτουργία σεμιναριακών κύκλων Αγωγής Υγείας για το
Πρωινό και Βραδινό Κέντρο Ενημέρωσης, διάρκειας 3
μηνών.
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Συνεργασία με Πρόγραμμα Παρέμβαση (ΚΕΘΕΑ). Λει-
τουργία σεμιναριακών κύκλων Αγωγής Υγείας για το Κέ-
ντρο Ημέρας, την Κοινότητα στην Ραφήνα και τις ομάδες
γονέων, διάρκειας 1 έτους.
Συνεργασία με ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ για το πρόγραμμα «Κέ-
ντρο Ενημέρωσης και Εισαγωγής» για χρήστες στη Θεσ-
σαλονίκη.
Συνεργασία στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου.
Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ελλάδας
Η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων Ελλάδος είναι το Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό Όρ-
γανο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό
φάσμα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης.
Ιδρύθηκε το 1996 ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συ-
ντονισμένη δράση των ΜΚΟ. Η PRAKSIS δια του νομίμου
εκπροσώπου της κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.
Volonteurope
Η PRAKSIS είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Volonteurope, το οποίο φέρνει κοντά εθελοντές από όλο
τον κόσμο, με στόχο την προώθηση της εθελοντικής δρά-
σης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διευκό-
λυνση της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, τη
συνεργασία, τις δυνατότητες κατάρτισης και την ανάπτυξη
εταιρικών σχέσεων μεταξύ των μελών της.
122
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...164
Powered by FlippingBook