ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 125

θρώπου, Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
κ.ά., καθώς και πολιτικοί φορείς προσπαθούν να αναδεί-
ξουν το ζήτημα και τις συνέπειες του στην καθημερινή
ζωή των μεταναστών και των παιδιών τους.
Καμπάνια 800 ΜΚΟ
Η PRAKSIS συμμετέχει στην Καμπάνια των 800 ΜΚΟ για
το Σύνταγμα.
ΒΑΒΕΛ 10-16
Συμμετοχή της PRAKSIS στο άτυπο δίκτυο που δημιουρ-
γήθηκε από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο κέ-
ντρο της Αθήνας με στόχο την ενημέρωση και ουσιαστική
παρέμβαση μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής και
αλληλεγγύης σε επίπεδο γειτονιάς για την κάλυψη των
αναγκών τους.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
H PRAKSIS έχει Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’ και Γ’
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ
Η PRAKSIS είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα:
Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερ-
δοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες
Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελο-
ντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από
την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
(Υ.Δ.Α.Σ.) / Υπουργείο Εξωτερικών
Μητρώο Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής/ Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Μητρώο Υπηρεσίας Ασύλου/ Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας
125
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...164
Powered by FlippingBook