ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 121

Η PRAKSIS συμμετέχει:
Εθνικό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και τη
Ξενοφοβία (HLHR-KEMO)
Καταγραφή και αναφορά της κατάστασης σχετικά με το
ρατσισμό και τη ξενοφοβία στην Ελλάδα απέναντι σε με-
τανάστες και μειονότητες. Το HLHR-KEMO συλλέγει στοι-
χεία, τα αξιολογεί και τα συμπεριλαμβάνει στις Εκθέσεις
του προς την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕNHERA
Στόχος του Δικτύου είναι να βρεθούν στρατηγικές και πο-
λιτικές που θα προωθούν την βελτίωση της σεξουαλικής
και αναπαραγωγικής υγείας των προσφύγων, των αιτού-
ντων άσυλο και των μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ιδρυτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο
2008 στη Γάνδη.
Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ (EuRoma net)
Πρόκειται για διακρατικό δίκτυο που δημιουργήθηκε κα-
τόπιν πρωτοβουλίας της Ισπανίας και στοχεύει στην ανά-
πτυξη κοινής προσέγγισης, κοινών στρατηγικών και πρω-
τοβουλιών σχετικά με την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Προστατεύω τον εαυτό μου και
τους άλλους για την εκπαίδευση εθελοντών παρέμβασης
για φυσικές καταστροφές σε επίπεδο δήμου ή νομαρχίας
Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την Αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης) και σε συνεργασία με Yπουργείο Eσω-
τερικών (Πυροσβεστική Υπηρεσία), Δημόσιας Διοίκησης
και Aποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας), Υπουργείο Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων (Oργανισμός Aντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας), Yπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας (Λιμενικό
Σώμα), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Κινητή Ομάδα Αντιμε-
τώπισης Καταστροφών (Κ.ΟΜ.Α.Κ), ΕΜΑΚ (Ειδικές Μονά-
δες Αντιμετώπισης Καταστροφών), Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, Σαμμαρείτες, Eλληνικός Eρυθρός
Σταυρός. Στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση
ενηλίκων – εθελοντών σε δήμους της Ελλάδας προκειμέ-
νου να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τους κινδύνους που
προέρχονται από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες.
Χάρτα Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδο-
σίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Πρόκειται για έναν παγκόσμιο καταστατικό χάρτη, που
υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των οργανώσεων που
τον προσυπογράφουν εθελοντικά για βέλτιστη απόδοση,
διαφάνεια, κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας
βάσει κοινά αποδεκτών στόχων, αναγνωρίζοντας ότι θα
πρέπει να εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες αρχές τόσο
από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, όσο και από Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΤΗΣ PRAKSIS ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
121
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...164
Powered by FlippingBook