ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 112

ΕΣΠΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του Ε. Π. «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013». Στόχος του προγράμματος
είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος ελέγχου της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κιν-
δύνου στην περιοχή της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, κεντρικό
ρόλο στη στρατηγική ελέγχου της HIV λοίμωξης καταλαμβάνει
η έγκαιρη πρόσβαση στην κλινική φροντίδα για άτομα με HIV
λοίμωξη που παραμένουν αδιάγνωστα, μέσω της προσφοράς
ευκαιριών για διάγνωση στην κοινότητα.
Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η προώθηση πιο ασφαλών
συμπεριφορών για τους ίδιους, αλλά και για τα ορροαρνητικά
άτομα των εν λόγω ομάδων. Τέλος, η ευαισθητοποίηση και εκ-
παίδευση επαγγελματιών υγείας με στόχο την προώθηση της
έγκαιρης διάγνωσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εί-
ναι βασικός άξονας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγ-
χου της HIV λοίμωξης.
Ειδικοί στόχοι:
Ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων διαλογής
(screening) για τον HIV σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές
ομάδες με αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στον HIV στην
περιοχή της Αθήνας (μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα, MSM,
πελάτες της βιομηχανίας του σεξ με διάφορους σεξουαλι-
κούς προσανατολισμούς, θύματα σεξουαλικού trafficking
και των πελατών και προαγωγών τους, χρήστες ενδοφλεβί-
ων ναρκωτικών κτλ)
Ενεργητική ανεύρεση και αρχικό έλεγχο στην κοινότητα
ατόμων με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και ΣΜΝ
Τεκμηρίωση θετικών διαγνώσεων και άμεση διασύνδεση με
κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας
Προσφορά ενός ολοκληρωμένου πακέτου κλινικής φροντί-
δας προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε ομάδας-στόχου
και αύξηση του ποσοστού παραμονής σε φροντίδα για τις
ομάδες στόχος
Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προ-
σωπικού σχετικά με HIV λοίμωξη και τον αρχικό έλεγχο με
στόχο την διάγνωση της HIV λοίμωξης σε επίπεδο Π.Φ.Υ.
Ενημέρωση για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης HIV λοί-
μωξης και ΣΜΝ μεταξύ των οροθετικών ατόμων, αλλά και
στις ομάδες-κοινότητες στις οποίες ανήκουν με στόχο την
τροποποίηση συμπεριφοράς και την υιοθέτηση ασφαλών
πρακτικών (ασφαλές σεξ, περιοδικός έλεγχος του HIV στά-
τους, παραμονή σε θεραπεία και παρακολούθηση με στόχο
το μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο και άρα τον μηδενισμό σχε-
δόν του κινδύνου μετάδοσης)
Ενημέρωση για την πρόληψη μετάδοσης HIV λοίμωξης και
ΣΜΝ σε ομάδες πληθυσμού που έρχονται σε επαφή με
ομάδες υψηλού κινδύνου και διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης
(πελάτες της βιομηχανίας του σεξ, σύντροφοι των ομάδων
υψηλού κινδύνου κτλ)
Διεξαγωγή εμφωλιασμένης (nested) επιδημιολογικής μελέ-
της σχετικά με τα δίκτυα μετάδοσης της HIV λοίμωξης στον
ελληνικό χώρο, τα εμπόδια στην λήψη προληπτικών μέτρων
και στην πρόσβαση στην κλινική φροντίδα για κάθε ομάδα
στόχο, προκειμένου να μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικές
πρόληψης βασισμένες σε ασφαλή επιστημονική τεκμηρίωση.
112
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...164
Powered by FlippingBook