ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 102

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
Από τον Μάρτιο του 2012 στο πλαίσιο των δράσεων της Δη-
μόσιας Υγείας η ΜΚΟ PRAKSIS λειτουργεί δωρεάν, ανώνυ-
μη τηλεφωνική γραμμή όπου ειδικά εκπαιδευμένο προσω-
πικό παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και τους
τρόπους μετάδοσης του ιού της Ηπατίτιδας C. Παράλληλα
στην Κινητή Μονάδα αλλά και στα Πολυϊατρεία Αθήνας και
Θεσσαλονίκης παρέχεται, σε εβδομαδιαία βάση, η δυνατό-
τητα διεξαγωγής του γρήγορου τεστ για τον ιό της Ηπατίτι-
δας C (τεστ που γίνεται με την χρήση στοματικού υγρού και
δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά) δωρεάν και ανώνυμα, χωρίς
να χρειάζεται ραντεβού.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία MSD
RAPID TEST HCV 3/2012 – 12/2013:
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ:
963
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
607
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:
443
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
1517
ΝΑΙ /
496
ΟΧΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
739
ΝΑΙ /
1274
ΟΧΙ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ:
1997
/ ΛΟΙΠΕΣ:
316
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ:
159
Για τους μήνες Μάρτιο 2012 έως και Δε-
κέμβριο 2013, η ομάδα των στελεχών της
PRAKSIS πραγματοποίησε συνολικά 2.013
Rapid HCV Tests, από τα οποία ανιχνεύθη-
καν αντισώματα σε 159 περιπτώσεις.
ΦΥΛΟ ΑΤΟΜΑ
ΑΝΤΡΕΣ
1353
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
660
ΣΥΝΟΛΟ
2013
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΑ
<25
492
25-45
1247
>45
274
102
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...164
Powered by FlippingBook