ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 111

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ A.E. (Συντονιστής)
• PRAKSIS
• INTEGRATION
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.
• Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε με 25% Εθνική Συνεισφορά και 75%
Κοινοτική Συνεισφορά, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, για το χρονικό διάστημα
από Μάρτιο 2013 - Ιούνιο 2013. Η PRAKSIS χρηματοδοτήθηκε με εγκεκρι-
μένο το ποσό των 75.000,00€
Συνολικά, από τα νομικά γραφεία της PRAKSIS
πραγματοποιήθηκαν 3.170 ενημερώσεις, εκ
των οποίων οι 1.647 από το γραφείο της Αθή-
νας, οι 838 από το γραφείο της Θεσσαλονίκης
και οι 685 από το γραφείο της Πάτρας. Ωφε-
λούμενοι των ενημερώσεων αυτών ήταν μετα-
νάστες προερχόμενοι ως επί το πλείστον από
τη Νιγηρία, το Πακιστάν, τη Ρωσία, την Μολ-
δαβία, την Ουκρανία, την Γεωργία και την Αλ-
βανία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επωφελή-
θηκαν και υπήκοοι Μπαγκλαντές, Φιλιππίνων,
Λευκορωσίας και Τανζανίας.
«Οργάνωση και εκτέλεση δρώμενου - συντονισμός ομάδων
δρώμενων γειτονιάς» σε συνεργασία με την ΜΚΟ Παιδιά εν
δράσει, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις σε Γειτονιές», της
Δράσης 1.2/11: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε
θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνά-
μωση των νομίμως διαμενόντων υ.τ.χ.» του Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ). Το εν λόγω έργο αφορά τη
Διοργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικού δρώμενου γειτονιάς
στην πλατεία Γαλοπούλου (Ξηροκρήνη, Β’ Δημοτική Κοινότη-
τα Θεσσαλονίκης) με στόχο την ενθάρρυνση της διαπολιτισμι-
κής αστικής συμβίωσης μεταξύ γηγενών και πολιτών τρίτων
χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα, μέσα από κοινές
δράσεις και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο».
Η PRAKSIS ανέλαβε μέρος της δράσης με την ΜΚΟ Παι-
διά εν δράσει, δικαιούχος της δράσης ήταν η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΔΕΠΘΕ)/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
111
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...164
Powered by FlippingBook