ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 117

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΕΠΑΙΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πρόσληψη και απασχόληση έξι (6) ανέργων
Ενημέρωση, συμβουλευτική και εξυπηρέτηση τετρακοσίων
πέντε (405) παιδιών και μελών των οικογενειών τους
Βελτίωση της υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους
Συστηματική καταγραφή του φαινομένου της παιδικής ερ-
γασίας και επαιτείας στο κέντρο της Αθήνας
Ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των παιδιών
που ζουν σε αποκλεισμό
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ
Πρόσληψη και απασχόληση έξι (6) ανέργων
Παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρέμβασης και οδοντιατρι-
κής υποστήριξης σε πεντακόσιους τριάντα ένα (531) ωφε-
λούμενους των συγκεκριμένων Ευπαθών Κοινωνικά Ομά-
δων
Δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών που θα βοηθά στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προτεινόμενου
προγράμματος
2. «PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» σε συνεργασία με τον
Δήμο Καλλιθέας.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας η PRAKSIS υλο-
ποίησε τρεις (3) επιμέρους δράσεις με στόχο την υπο-
στήριξη Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. Στόχος των προ-
γραμμάτων , να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των μελών
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων που διαβιούν στο Δήμο
Καλλιθέας και η δημιουργία ενός δικτύου φορέων υπο-
στήριξης των μελών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων που
διαβιούν στο πλαίσιο του Δήμου.
-Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 24/09/2012 έως 12/3/2013, με εγκεκριμένο
προϋπολογισμό:88.340,63€
117
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...164
Powered by FlippingBook