ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 114

ΤΟΠΕΚΟ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Τα ΤΟΠΕΚΟ, οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευ-
άλωτες Ομάδες, υλοποιούνται πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατη-
γορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του
Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Εργασί-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η χρηματοδότηση των
προγραμμάτων αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και
προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα υλοποιούμενα προγράμματα στοχεύουν στην προσέλκυση,
επιλογή, προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση ανέρ-
γων σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρή-
σεων και θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στα
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινω-
νικά Ομάδες (ΕΚΟ) και τους προσφέρει τη δυνατότητα:
Να αποκτήσουν τα κύρια ζητούμενα επαγγελματικά προσό-
ντα στα αντικείμενα κατάρτισης,
Να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες σε νέα αντικεί-
μενα,
Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με την απόκτηση πρό-
σθετων επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων.
114
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...164
Powered by FlippingBook