ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 116

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η PRAKSIS στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 8
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», «Δημιουργία
Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Τα-
μείο) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Καλλιθέας,
υλοποίησε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας 5
μηνών. Η χρηματοδότηση της πράξης αποτέλεσε εξ ολοκλήρου
Δημόσια Δαπάνη και προήλθε από Κοινοτικούς και Εθνικούς
πόρους.
Η PRAKSIS υλοποίησε συνολικά δύο (2) προγράμματα με επτά
(7) δράσεις στους δύο συνεργαζόμενους Δήμους της Αττικής
απασχολώντας συνολικά πενήντα οχτώ (58) ανέργους.
1. «PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» σε συνεργασία με τον
Δήμο Αθηναίων.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων η PRAKSIS υλοποιεί τέσ-
σερις (4) επιμέρους δράσεις στο κέντρο της πόλης με στόχο την
υποστήριξη Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ:
Πρόσληψη και απασχόληση εννέα (9) επαγγελματιών
Στήριξη πενήντα (50) αποφυλακισμένων
Διασύνδεση ομάδας στόχου μέσω παραπομπών σε φορείς
της τοπικής κοινότητας
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
Πρόσληψη και απασχόληση έξι (6) ανέργων
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιατρική ενημέρωση πε-
ντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) ωφελουμένων
Παροχή ειδών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και Kit ατο-
μικής υγιεινής πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) ωφε-
λουμένων
η δημιουργία μιας (1) ομάδας εθελοντών που βοηθά στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προτεινόμενου
προγράμματος
η δημιουργία ενός (1) δικτύου επιχειρήσεων και φορέων
υποστήριξης της δράσης (επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, σύλλογοι υπηκόων τρίτων χωρών που διαβι-
ούν στην περιοχή υλοποίησης κ.α.).
116
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...164
Powered by FlippingBook