ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 123

Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Παρακο-
λούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού
Το Δίκτυο έχει σκοπό την προστασία και την προαγωγή
των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη χώρα μας και ειδικό-
τερα την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού (ΔΣΔΠ) στην Ελλάδα. Στο Δίκτυο εκτός από την
PRAKSIS συμμετέχουν: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού,
Κέντρο Ερευνών Ρίζες, Κοινωνική Εκπαιδευτική Δράση,
Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, Άρσις, Χαρούμενα Παιδιά
Χαρούμενα Νιάτα, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δίκτυο
Δικαιωμάτων του Παιδιού, Πατρότης, ΕΛΕΠΑΠ, Κέντρο
Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης Σχεδία,
ΑΜΚΕ ΑΘΗΝΑ, UNICEF, Παιδικά Χωριά SOS, Γιατροί του
Κόσμου, Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες, Ομπρέλα, CISV, Μητέρας Έργον,
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Χατζηκυριά-
κειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας
Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη (Hellenic Platform)
Αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης.
Η PRAKSIS δια του νομίμου εκπροσώπου της κατέχει τη
θέση του Αντιπροέδρου.
Δίκτυο «Οδηγίες Χρήσης»
Δίκτυο για τη μείωση της βλάβης σε ΧΕΝ με τη συμμετοχή
ΜΚΟ στα street work του ΟΚΑΝΑ
Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων/ Thess Δίκτυο
Είναι μια προσπάθεια των εθελοντικών οργανώσεων
της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν ένα σχήμα, όπου
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, το αντικείμενο ενα-
σχόλησης, το μέγεθος και τα χρόνια δράσης της κάθε
Οργάνωσης να γνωρίσουν το έργο και τη λειτουργία των
υπολοίπων οργανώσεων και να δικτυωθούν τόσο σε το-
πικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη, να ανα-
δείξουν την αξία του εθελοντισμού ως μια από τις κύριες
κοινωνικές προτεραιότητες του σήμερα, αλλά και να ανα-
λάβουν δράσεις που θα υποστηρίξουν την ανάδειξη της
Θεσσαλονίκης ως Κέντρου για θέματα εθελοντισμού.
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων
Η PRAKSIS συμμετέχει στο Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών του Δήμου Αθηναίων
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Παύλου Μελά
Η PRAKSIS συμμετέχει στο Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών του Δήμου Παύλου Μελά
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πατρέων
Η PRAKSIS συμμετέχει στο Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών του Δήμου Πατρέων
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
Είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαι-
ώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλά-
δα (UNHCR). Συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις
και φορείς που παρέχουν νομικές, ιατρικές, κοινωνικές ή
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή
με θύματα ρατσιστικής βίας.
123
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...164
Powered by FlippingBook