ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 126

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Από τα προγράμματα στα συνέδρια και τα γραφεία των υπευθύνων
Η διεκδίκηση δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων που επισκέ-
πτονταν τις δομές υπήρξε ανέκαθεν βασικός προσανατολισμός
της οργάνωσης. Το τελευταίο τετράμηνο του 2013 η PRAKSIS
πήρε την απόφαση να επενδύσει στο συγκεκριμένο τμήμα με
στόχο πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα δημόσιας
υγείας, στο κράτος πρόνοιας και σε ζητήματα μετανάστευσης,
προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων και διακίνησης ανθρώπων.
Η εργασία σε αυτόν τον τομέα επομένως απέκτησε τους εξής
άξονες δράσης:
Παρακολούθηση Ελληνικού Κοινοβουλίου:
τέθηκαν προτεραιότητες στα ζητήματα που απασχολούν την ορ-
γάνωση και συγκροτήθηκε ομάδα εθελοντών που είχε σαν στό-
χο να παρακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις των βουλευτών
καθώς και τις ερωτήσεις και απαντήσεις τους εντός του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου. Υπήρξαν περιπτώσεις που αξιολογήθηκε ότι
ήταν αναγκαία μια γραπτή ή τηλεφωνική παρέμβαση εκ μέρους
της οργάνωσης προς τους βουλευτές με στόχο την καλύτερη
ενημέρωσή τους γύρω από μερικά ζητήματα με στόχο την προ-
σεκτικότερη διατύπωση μελλοντικών ερωτήσεων και τη διόρθω-
ση σε μερικά σημεία του τρόπου παρέμβασης.
Εκπροσώπηση:
η συμμετοχή της οργάνωσης σε δίκτυα τοπικής, εθνικής και ευ-
ρωπαϊκής εμβέλειας είναι βασική αρχή της PRAKSIS. Στόχος
του νέου τμήματος που δημιουργήθηκε είναι η διεύρυνση των
συμμαχιών και η εκπροσώπηση και της οργάνωσης αλλά και των
δικτύων που πολλές φορές θέλουν να έχουν φωνή και να διεκδι-
κούν αλλά δεν έχουν τους πόρους και το αφοσιωμένο προσωπι-
κό ή τους αφοσιωμένους εθελοντές. Μέσα στο 2013 η PRAKSIS
έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση
της Διεθνούς σωματεμπορίας (EU Civil Society anti-trafficking
forum) και εκπροσώπησε δύο φορές τη χώρα μας στις Βρυξέλ-
λες. Ήταν δυο σημαντικές αφορμές για κατηγοριοποίηση των δι-
εκδικήσεων με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα
αυτή η συμμετοχή βοήθησε στην ενδυνάμωση της συνεργασίας
με την ελληνική πολιτική ηγεσία και την Ευρωπαία Επίτροπο.
Η κοινωνία των πολιτών συνομιλεί:
η διοργάνωση ανοιχτών συναντήσεων adhoc με στόχο τη διε-
ρεύνηση των διαφορετικών πτυχών των επίκαιρων θεμάτων που
απασχολούν την κοινωνία των πολιτών ήταν μια καινούρια απα-
ραίτητη δράση σε αυτόν τον τομέα. Δύο πολύ σημαντικά ζητήμα-
τα μας απασχόλησαν εντός του 2013: οι αναπροσαρμογές που
προωθούνταν στον τομέα του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και ο νέος νόμος για την Ιθαγένεια στους με-
τανάστες δεύτερης γενιάς.
Συμμετοχή σε συζητήσεις και συνέδρια:
η PRAKSIS προσκλήθηκε να συμμετέχει σε 8 συνέδρια και 5
ανοιχτές συζητήσεις ενώ παρακολούθησε με παρεμβάσεις
πάνω από 10 συζητήσεις/ημερίδες. Οι θεματικές αφορούσαν
την πρόσβαση στη δημόσια υγεία και το φάρμακο, τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι ενώσεις ασθενών, την έλλειψη στέγης,
τη φτώχεια και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την εφαρμογή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα της κρίσης, τις δια-
κρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το trafficking, την αντιμε-
τώπιση της επιδημίας HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
ουσιών, το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
126
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...164
Powered by FlippingBook