ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 120

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN
AGENDA FOR ADULT LEARNING)
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη χαρακτηρίζει τη δια βίου
μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικά
στοιχεία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής
κρίσης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ευρύτερης
οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το Πρόγραμμα Εφαρμογή της Νέας Ατζέντας για την Εκ-
παίδευση των Ενηλίκων είναι ενταγμένο σε αυτή τη στρα-
τηγική και έχει ως στόχους την υλοποίηση της δια βίου
μάθησης και της κινητικότητας, τη βελτίωση της ποιότη-
τας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής
συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και την
ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας κα-
θώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπε-
δα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος εί-
ναι δικτύωση σε εθνικό επίπεδο που να καλύπτει όλες τις
μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων και με ειδικές ομάδες-
στόχου τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα και δεξιότη-
τες, νέους εκτός εκπαίδευσης-κατάρτισης-απασχόλησης
καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, μο-
νογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο,
ρομά, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, εξαρτημένοι, άτο-
μα που έχουν ειδικές ανάγκες ή διαμένουν σε απόμακρες
περιοχές, πτωχοί, άστεγοι).
Κύριες δράσεις του Προγράμματος είναι σεμινάρια ή/και
ομάδες εστίασης για εξειδίκευση των δράσεων, κυρίως
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που αποβλέπουν, με-
ταξύ άλλων σε:
αύξηση και διεύρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων
στη δια βίου μάθηση,
βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητι-
σμού και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ψηφι-
ακής τεχνολογίας,
αύξηση της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και εν-
θάρρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση
ως μέσου ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και της
ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα και την κοινωνία
ευαισθητοποίηση και παροχή κινήτρων, ιδίως σε άτο-
μα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να ολοκλη-
ρώσουν το επίπεδο 3 της εκπαίδευσης
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία δια
Βίου Μάθησης, με χρηματοδότηση από την Educational
Audiovisual and Culture Executive Agency (ΕΑCEA) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με συμμετοχή - ως εταίρων -
της PRAKSIS, του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και του Δή-
μου Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον
Δεκέμβριο του 2014.
120
Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης, με χρηματοδότηση από την Educational Audiovisual and Culture Executive
Agency (ΕΑCEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με συμμετοχή - ως εταίρων - της PRAKSIS, του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ)
της ΓΣΕΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΣΕΒΕΕ) και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον
Δεκέμβριο του 2014.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...164
Powered by FlippingBook