ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 110

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η δράση υλοποιήθηκε από 6/3/2013 έως 30/6/2013. Συγχρη-
ματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρί-
των Χωρών και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της
Προτεραιότητας 1: Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρ-
μογή των «Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των
μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δράση 1.1/11: «Πληρο-
φόρηση – Εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών νομίμως δια-
μενόντων στην χώρα», Έργο 1.1.α./11: «Δημιουργία γραφείων
νομικής και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή εντύπου και
ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για νομικά και διοικητικά
θέματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών»
Κύριος στόχος της δράσης ήταν η παροχή νομικής στήριξης
σε νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη
αναπτύξει ισχυρούς βιοτικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς
δεσμούς στην Ελλάδα.
Η δράση δεν περιορίστηκε σε τοπικό επίπεδο αλλά είχε διευρυ-
μένο χαρακτήρα με τη δημιουργία γραφείων νομικής υποστήρι-
ξης σε 11 μεγάλες πόλεις της χώρας, στην Αθήνα, τον Πειραιά,
την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, τη Λα-
μία, τη Ρόδο, την Χίο, τη Δράμα και την Τρίπολη. Η PRAKSIS
ανέλαβε την λειτουργία τριών γραφείων νομικής και διοικητικής
υποστήριξης στις πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της
Πάτρας.
Τα γραφεία υποστήριξαν εξατομικευμένες υποθέσεις με την
παροχή νομικής συμβουλευτικής και με την στήριξη των ωφε-
λούμενων κατά τις συναλλαγές τους με την δημόσια διοίκηση,
επιπλέον όμως παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες και μέσω
ομαδικών ενημερώσεων που διεξήγαν οι δικηγόροι σε χώρους
συνάθροισης υπηκόων τρίτων χωρών.
Η πραγματοποίηση των ομαδικών συνεδριών σε κλειστούς και
σε υπαίθριους χώρους όπου συναντιούνταν μέλη μεταναστευ-
τικών κοινοτήτων προσέδωσε μια νέα εξωστρεφή δυναμική στο
ρόλο των δικηγόρων ως μελών των τοπικών κοινωνιών.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι νομικοί των γραφείων κλήθηκαν να
παράσχουν νομική στήριξη σε ανθρώπους που έχουν συμπλη-
ρώσει πολλά χρόνια διαμονής στη χώρα, έχουν δημιουργήσει
οικογένειες, έχουν εργαστεί νόμιμα και έχουν ενταχθεί πλήρως
στο κοινωνικό σύνολο. Η εξαιρετικά δυσχερής οικονομική συ-
γκυρία και η παρατεταμένη κρίση που βιώνει η χώρα μας, οδή-
γησαν τους ανθρώπους αυτούς στη βίαιη ανατροπή των δεσμών
αυτών η οποία εκφράστηκε μέσα από την απώλεια της εργασίας
και την αδυναμία ανανέωσης των νομιμοποιητικών τους εγγρά-
φων. Η ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης νέων
μορφών αδειών διαμονής μέσα από την η ad hoc αξιολόγηση
όλων των περιπτώσεων, βοήθησε σημαντικό αριθμό επωφελου-
μένων να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Σε περιπτώσεις που
αναφέρθηκε παραβίαση θεμελιωδών τους δικαιωμάτων από μέ-
ρους της Διοίκησης, διερευνήθηκαν ενδελεχώς όλες οι πτυχές
των υποθέσεων και προχωρήσαμε σε παρεμβατικές ενέργειες
προς όφελος των επωφελούμενων μεταναστών.
110
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...164
Powered by FlippingBook