ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 108

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. ΑΠ’ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ΩΜΕΓΑ
Το πρόγραμμα με τίτλο
«Απ’ το άλφα στο Ωμέγα»
, υλοποιήθη-
κε από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Συγ-
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της
Προτεραιότητας 1: Υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή των
κοινών βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μετανα-
στών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/11:
«Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων Υπηκό-
ων Τρίτων Χωρών», Έργο 1.3.α/11: Προγράμματα για την εκμά-
θηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικους μετανάστες.
Στο πλαίσιο της δράσης, υλοποιήθηκαν
μαθήματα ελληνικής
γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε
ενήλικες μετανάστες,
σε οχτώ μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
(Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χανιά, Κοζά-
νη, Ρόδο).
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο
έως και τον Ιούνιο του 2013, είχαν διάρκεια 140 ωρών και κύριος
στόχος τους ήταν ο εμπλουτισμός των επικοινωνιακών γνώσεων
και δεξιοτήτων των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα προκει-
μένου να ενισχυθεί με καίριο τρόπο η ενταξιακή τους πορεία.
Συγκεντρωτικά, πραγματοποιήθηκε κύκλος σεμιναρίων για 6
τμήματα στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, 2 τμή-
ματα στην Πάτρα και από 1 τμήμα στην Κοζάνη, στον Πειραιά,
στη Ρόδο και στα Χανιά.
Ομάδα στόχος του έργου ήταν οι
ενήλικοι μετανάστες και με-
τανάστριες
– υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η διαμονή έχει
μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. Τα μαθήματα ανταποκρίθηκαν
σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την ήδη υπάρχουσα
γνώση των αντικειμένων εκπαίδευσης: [α] αρχάριοι, [β] μέσου
επιπέδου, [γ] προχωρημένοι. Τα επίπεδα των μαθημάτων σχε-
διάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται απολύτως στις απαιτή-
σεις της πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυ-
νατότητα να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους προχωρώντας
στις διαδικασίες πιστοποίησης που διοργανώνει το Κέντρο Ελ-
ληνικής Γλώσσας. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των
μαθημάτων από μετανάστες και μετανάστριες που φροντίζουν
παιδιά, είχε προβλεφθεί να υπάρχει χώρος κατάλληλα εξοπλι-
σμένος και στελεχωμένος με ειδικούς παιδαγωγούς για τη φύ-
λαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΔΗΜΗΤΡΑ
Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. (Συντονιστής)
2. ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
4. PRAKSIS
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε με 25% Εθνική Συ-
νεισφορά και 75% Κοινοτική Συνεισφορά, Ετήσιο Πρό-
γραμμα 2011, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2012
έως και Ιούνιο 2013. Η PRAKSIS χρηματοδοτήθηκε με
εγκεκριμένο το ποσό των 18.800,00€
108
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...164
Powered by FlippingBook