ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 98

98
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Η δράση με τίτλο Στεγαστική Συνδρομή αφορά στα Επείγοντα
Μέτρα του Ευρωπαικού Ταμειου Προσφύγων, Μέτρο 4.2.2. οι-
κονομικού έτους 2012 και υλοποιήθηκε από τη σύμπραξη του
«Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες» (συντονιστής φο-
ρέας), των «Γιατρών Του Κόσμου», του «Ερυθρού Σταυρού» και
της PRAKSIS. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που επιδοτή-
θηκαν (σε επιδότηση ενοικίου και είδη διατροφής) και από τους
τέσσερις φορείς αγγίζει τους 2400 ωφελούμενους.
Η Κοινωνική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης της PRAKSIS συγκέντρωσε όλες τις περιπτώσεις που έχρη-
ζαν βοήθειας και αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα
ελλείψει επαρκών συνθηκών υποδοχής καλύπτοντας τις ευρύτε-
ρες κοινωνικές ανάγκες 612 αιτούντων άσυλο (μονογονεϊκών &
πυρηνικών οικογενειών, μονών ανδρών, μονών γυναικών και ατό-
μων με χρόνια προβλήματα υγείας/αναπηρίες).
Από τα 612 άτομα που εξυπηρετήσαμε 237 ήταν μόνοι άνδρες,
49 μόνες γυναίκες, 15 οικογένειες χωρίς παιδιά, 34 οικογένειες
με 1 παιδί, 11 οικογένειες με 2 παιδιά, 10 πολυμελείς οικογένειες,
24 μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί, 10 μονογονεϊκές οικο-
γένειες με παραπάνω από 1 παιδί, και 11 άτομα με προβλήματα
υγείας. Επίσης μοιράστηκαν 150 διατακτικές σίτισης των 40 ευρώ
για προμήθεια προϊόντων από Super Market.
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...164
Powered by FlippingBook