ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 92

Οι δράσεις που παρέχονται μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο
του συγκεκριμένου Μέτρου, είναι οι ακόλουθες:
• Πρωτοβάθμιος Ιατρικός έλεγχος
• Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης/
εντοπισμός ευάλωτων πληθυσμών
• Εφαρμογή βασικών μέτρων δημόσιας
υγείας, για την αποφυγή επιδημιών
• Παραπομπές στο τοπικό σύστημα υγείας,
όποτε απαιτείται και μεταπαρακολούθηση
των περιστατικών
• Νομική συνδρομή
• Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής
Στην διάρκεια της αναφερόμενης περιόδους υλοποίη-
σης του προγράμματος οι Ιατρικές Κινητές Μονάδες της
Μ.Κ.Ο. PRAKSIS πραγματοποίησαν κατά τον μήνα Φε-
βρουάριο παρεμβάσεις streetwork σε Αθήνα – Θεσσα-
λονίκη – Πάτρα εξυπηρετώντας
664
άτομα ενώ στη συ-
νέχεια οι μονάδες πραγματοποίησαν (19) παρεμβάσεις,
σε (15) Κέντρα Κράτησης (Τ.Δ.Λ. Παρανεστίου Δράμας,
Τ.Σ.Φ. Λητής, Τ.Δ.Λ. Κορδελιού, Τ.Δ.Λ. Αγίου Αθανασίου,
Τ.Σ.Φ. Ειδομένης, Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου, Τ.Σ.Φ. Κερκί-
νης, Τ.Σ.Φ. Προμαχώνα, Τ.Δ.Λ. Ημαθίας, Τ.Δ.Λ. Θέρμης,
Μεταγωγών, Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου, Λιμεναρχείο Ηγουμε-
νίτσας, Τ.Σ.Φ. Φιλιάτες Ηγουμενίτσας, Α.Δ. Λέρου, Α.Τ.
Κω)
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
327
ΟΜΑΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
250
ΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
28
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
327
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ
92
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΡΕΣ
303
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
16
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
8
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
<18
29
19-25
140
26-50
153
>50
5
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...164
Powered by FlippingBook