ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 89

89
ΣΤΕΓΗ PLUS +
Στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM - Υποστηρίζοντας Ορ-
γανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτη-
ση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist
migrant asylum seeking population in Greece,» η PRAKSIS και ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενί-
ας στην Αθήνα και την Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων ανη-
λίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που αιτούνται
άσυλο (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρό-
νια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ).
Στην Αθήνα λειτουργεί Κέντρο Φιλοξενίας που παρέχει τη δυ-
νατότητα στέγασης σε τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και
στην Πάτρα Κέντρο Φιλοξενίας για τριάντα (30) ασυνόδευτους
ανήλικους και σαράντα (40) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού αιτούντων άσυλο.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε:
• Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης
(στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα,
εκπαίδευση, ασφάλεια)
• Ψυχοκοινωνική στήριξη
• Νομική συνδρομή
• Ιατρονοσηλευτική φροντίδα
• Υπηρεσίες διερμηνείας / διαμεσολάβησης
• Υπηρεσίες συνοδείας
• Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής
• Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας, κατάρτισης, δημιουργικής
απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας
• Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
• Διασύνδεση με την αγορά εργασίας για
ενηλίκους
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...164
Powered by FlippingBook