ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 81

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
(PROTECTING
CHILDRENON THEMOVE)
81
Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυ-
σμού της Πάτρας, τον Αύγουστο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία
του Drop-In Centre. Πρόκειται για ένα Κέντρο Ημέρας, ανοιχτό
σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά τρίτων χωρών, τα οποία είναι χω-
ρισμένα από τους γονείς τους και χρήζουν διεθνούς προστασί-
ας. Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει το Drop-In Centre
αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρό, δικηγόρο και
κοινωνικούς διαμεσολαβητές.
Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: αφενός η ανάπτυ-
ξη και η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών
προστασίας μέσω υπηρεσιών υποδοχής, συμβουλευτικής και
παραπομπής των ασυνόδευτων παιδιών σε κατάλληλους μηχα-
νισμούς προστασίας και αφετέρου ο εντοπισμός των σημαντι-
κών ελλείψεων που σχετίζονται με πτυχές της προστασίας των
ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την προώθηση καλών πρα-
κτικών. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας αυτής του
μεταναστευτικού πληθυσμού.
Όσον αφορά τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων που οι
επαγγελματίες του κέντρου καλούνται να καλύψουν είναι: η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, συ-
νηγορία των εξυπηρετούμενων ενώπιον των αρχών και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων, κοινωνική διασύνδεσή τους με τις οικο-
γένειές τους, παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και πα-
ροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με είδη πρώτης ανάγκης, όπως
είδη υγιεινής και ένδυσης.
Στο Drop-In Centre οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση στο δι-
αδίκτυο, να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, να
κάνουν μπάνιο, να επισκεφτούν γιατρό, να συμβουλευτούν δι-
κηγόρο καθώς επίσης και να λάβουν στήριξη σε ψυχοκοινωνικά
ζητήματα που τους αφορούν.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων είναι αγόρια
ηλικίας 16-17 ετών, αφγανικής καταγωγής, γεγονός που δείχνει
να είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής εικόνας του μετανα-
στευτικού φαινομένου στην Πάτρα.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...164
Powered by FlippingBook