ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 77

ΔΡΑΣΗ 1.Α4
77
-Η Δράση1.Α.4 του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ Η», συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%) και από το Ευ-
ρωπαικό Ταμείο Προσφύγων κατά (75%), Τακτική Χρηματοδότηση Οικονομικό Έτος 2011 και για το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως και 31/03/2013, με
εγκεκριμένο ποσό 53.333,33€
-Η Δράση 1.Β.1β του προγράμματος «PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ», συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας (25%) και από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων κατά (75%), Τακτική Χρηματοδότηση Οικονομικό Έτος 2011 και για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012-
30/06/2013 με εγκεκριμένο ποσο 19.688,00
Κύριος Στόχος
Ο εντοπισμός και η προσέγγιση ασυνόδευτων ανηλίκων,
η ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, η διάγνωση των ατομι-
κών τους αναγκών και η υποστήριξη ψυχοκοινωνικών και
νομικών τους αναγκών.
Επιμέρους Στόχοι – Δραστηριότητες
1.
Ιατρική παρέμβαση
2.
Ψυχοκοινωνική παρέμβαση
3.
Δημιουργία δικτύου
4.
Streetwork – παρεμβάσεις εντοπισμού
και υποστήριξης ασυνόδευτων ανήλι-
κων
5.
Συμμετοχή διερμηνέων/ διαπολιτισμι-
κών μεσολαβητών.
6.
Πληροφόρηση (Διάθεση Συσκευής Ανα-
παραγωγής Ήχου (mp3) και εντύπων )
7.
Διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης
8.
Δημοσιότητα – Διάχυση Προγράμματος
9.
Παρακολούθηση – Αξιολόγηση
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΗΝΑ
36
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6
ΠΑΤΡΑ
63
ΣΥΝΟΛΟ
105
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΗΝΑ
198
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
104
ΠΑΤΡΑ
366
ΣΥΝΟΛΟ
668
STREET-WORK ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...164
Powered by FlippingBook