ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 75

ERF - ΣΤΕΓΗ
75
Η PRAKSIS παρέχει αυτόνομη και προσωρινή στέγαση σε νε-
οεισερχόμενους αιτούντες άσυλο, μέσω του προγράμματος
ΣΤΕΓΗ σε αυτοδιαχειριζόμενα διαμερίσματα στην περιοχή της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Μυτιλήνης.
Πρόκειται για αυτόνομα διαμερίσματα που μισθώνονται από την
οργάνωση, στα οποία φιλοξενούνται άνθρωποι που πρόσφατα
έφτασαν στη χώρα μας προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες ή
που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια την πατρίδα τους
λόγω παραβίασης των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους.
Προτεραιότητα δίνεται στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς όπως
ασυνόδευτες μητέρες, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένει-
ες, πιστοποιημένα θύματα βασανιστηρίων και ανθρώπους με
χρόνια προβλήματα υγείας.
Στόχος της PRAKSIS είναι, μέσω της προσωρινής στέγασης, να
κάνει τους φιλοξενούμενους να αισθανθούν ασφαλείς στη νέα
χώρα, της οποίας έχουν ζητήσει την προστασία και να υποστη-
ριχθούν για την ομαλότερη και γρηγορότερη ένταξή τους στην
ελληνική κοινωνία Ενώ οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος
διαμένουν σε κάποιο από τα διαμερίσματα η διεπιστημονική
ομάδα της PRAKSIS που αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουρ-
γούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Διαμεσολαβητές και Ιατρούς,
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών (νομικών, ψυχοκοινωνικών,
εργασίας, ιατρικών κ.α.) είτε εσωτερικά σε άλλα προγράμματα
και δράσεις της PRAKSIS είτε μέσω της διασύνδεσης με ένα
δίκτυο εξειδικευμένων συναφών και αρμόδιων φορέων και ιδι-
ωτών.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν
γρηγορότερη αυτονόμηση των ωφελούμενων και η ένταξή τους
στην ελληνική κοινωνία.
Το 2013, η PRAKSIS λειτούργησε είκοσι πέντε (25)
διαμερίσματα: δέκα εννιά (19) στην Αττική, τέσσερα
(4) στην Θεσσαλονίκη και δύο (2) στην Μυτιλήνη.
ΧΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
72
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ (*)
44
ΣΟΥΔΑΝ
29
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
13
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
15
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
8
ΙΡΑΝ
8
ΣΥΝΟΛΟ
189
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΗ 1.Α1
ΗΛΙΚΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
<18
79
19-25
20
26-50
81
51<
9
(*) Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην κατηγορία άλλες
χώρες συμπεριλαμβάνονται η Σομαλία, η Ακτή
Ελεφαντοστού, Πακιστάν και Μαρόκο
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...164
Powered by FlippingBook