ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 76

ΔΡΑΣΗ 1.Α1
ΔΡΑΣΗ 1.Α4
76
ΔΩΡΕΕΣ:
Για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων του προγράμματος ΣΤΕΓΗ,
πραγματοποιήθηκαν
εκατόν τέσσερα (104)
αιτήματα δωρεάς σε διάφορες εταιρείες.
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013:
Φιλοξενήθηκαν εκατόν ογδόντα εννιά (189) αιτούντες άσυλο. Ειδικότερα φιλοξενήθηκαν
εβδομήντα πέντε (75) άντρες, τριάντα οχτώ (38) γυναίκες και εβδομήντα έξι (76) παιδιά.
Ανάμεσά τους υπήρχαν οχτώ (8) πιστοποιημένα θύματα βασανιστηρίων, ωστόσο πολλοί
περισσότεροι έχουν αναφέρει ότι υπέστησαν κακοποίηση στη χώρα προέλευσής τους.
Επίσης διέμειναν τρία θύματα διεθνούς σωματεμπορίας (trafficking) που βρήκαν καταφύγιο
στα διαμερίσματά μας.
Πέντε (5) άτομα με βαριές αναπηρίες. Οι τρεις (3) έχουν ακρωτηριασμένα τα κάτω άκρα και οι
άλλοι δύο ανήκουν στην ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Τέλος υπάρχουν ακόμα τέσσερις περιπτώσεις από τις οποίες οι δύο με σοβαρά καρδιολογικά
προβλήματα, η μία με νεφρική ανεπάρκεια και άλλη μία με λευχαιμία.
Το «ΣΤΕΓΗ Η» Δράση 1.Α.1 συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%) και από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Τακτική Χρηματοδότηση Οικονομικό Έτος 2011 (75%) και για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 έως
και 31/03/2013, με εγκεκριμένο ποσό 370.439,80€
Το «ΣΤΕΓΗ Θ.1΄» χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (100%), Επείγοντα Μέτρα 2013 για το χρονικό
διάστημα από 01/04/2013 έως και 30/09/2013 με εγκεκριμένο ποσό 168.656,16€
Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΗ Θ» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 75%
και από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 25% , με συνολικό ποσό 295.849,93€ και για τη χρονική περίοδο από
01/10/2013 έως και 30/07/2014
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Το πρόγραμμα στόχευε στον εντοπισμό και στην προσέγγιση ασυνόδευτων ανηλίκων, στην ιατροφαρμακευτική
υποστήριξη, καθώς και στη διάγνωση των ατομικών τους αναγκών και την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους
προβλημάτων άμεσα ή με παραπομπές και διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες.
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Drop-
In Center στην Πάτρα, καθώς και σε χώρους όπως οι ξενώνες ανηλίκων, κρατητήρια και ανοιχτούς χώρους
διαμονής ανήλικων ασυνόδευτων (street work παρεμβάσεις).
Στους ασυνόδευτους ανήλικους δόθηκαν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες λεκτικά, έντυπα και ηλεκτρο-
νικά/ συσκευές mp3 στη γλώσσα τους, που αφορούσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, πληροφορίες
που αφορούσαν την υποστήριξη τους στη χώρα, τηλεκάρτες με προπληρωμένο χρόνο ομιλίας για να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με συγγενικά πρόσωπα αλλά και με φορείς υποστήριξης, κιτ με είδη προσωπικής υγιεινής
και είδη άμεσης ανάγκης όπως διατροφή και ένδυση.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...164
Powered by FlippingBook