ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 94

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΑΤΟΜΩΝΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΤΩΝΟΜΑΔΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ
Στο πλαίσιο των Επειγόντων μέτρων του 2013 του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσφύγων, από 1/5/2013 έως 31/10/2013, οι Γιατροί
του Κόσμου- Ελληνικό Τμήμα και η PRAKSIS (Προγράμματα Ανά-
πτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) συνεργά-
ζονται με σκοπό την υλοποίηση του Μέτρου: Παροχή Ιατρικής,
Ψυχολογικής και Νομικής βοήθειας και ενίσχυση της διαδικασίας
αναγνώρισης ευπαθών ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασί-
ας, με παράλληλη υποστήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών,
στα σημεία εισόδου, καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συσσώ-
ρευση των ομάδων-στόχο).
Οι συνεργαζόμενοι φορείς ανέπτυξαν υπηρεσίες υγειονομικής
στήριξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συνδρομής,
σε πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο σε περιοχές της Δυτικής και Βό-
ρειας Ελλάδας (Πάτρα, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Χίο, Σάμο, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Παρανέστι, Ποροία, Προμαχώνας και σε περιοχές
υψηλής συγκέντρωσης της ομάδας στόχο που υφίσταται μετανα-
στευτικές πιέσεις. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν
η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, προσώπων
που χρήζουν Διεθνούς προστασίας, η ενημέρωση τους για τα δι-
καιώματα τους, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η υπο-
στήριξη για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών. Δευτερεύο-
ντες στόχοι ήταν η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού και η
ενίσχυση των τοπικών υγειονομικών δομών, με σκοπό την προστα-
σία της Δημόσιας Υγείας, μέσω πρωτοβάθμιας ιατρικής στήριξης
του παραπάνω πληθυσμού.
Κύριος στόχος του προγράμματος, ήταν η λειτουργία μιας Ιατρι-
κής Κινητής Μονάδας, για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής
υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής και
παροχής ειδών, σε ανθρώπους που χρήζουν Διεθνούς Προστασί-
ας και κρατούνται μέσα σε χώρους κράτησης, στην Βόρεια Ελλά-
δα (ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλονίκης έως Προμαχώνα)
94
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...164
Powered by FlippingBook