ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 115

Η υλοποίηση των προγραμμάτων περιλαμβάνει:
Δράσεις κατάρτισης – Επιμόρφωσης σε επαγγελματικές κα-
τηγορίες
Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής
οικονομίας
Προγράμματα πρακτικής Άσκησης
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για την ανάπτυξη από
τους ωφελούμενους ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρή-
σεων κοινωνικής οικονομίας
Πληροφόρηση – Υποστήριξη των ωφελουμένων για πιθα-
νές πηγές χρηματοδότησης, διαδικασίες έναρξης της επι-
χείρησής τους, πρόσβαση στην αγορά εργασίας κ.α.
Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες και με συμβούλους/
ειδικούς εμπειρογνώμονες
Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική
Επαγγελματική συμβουλευτική
Ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών
Η PRAKSIS συμμετέχει σε τέσσερις Αναπτυξιακές Συμπράξεις
στην περιοχή της Αττικής:
Α.Σ. « ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»
εγκεκριμένος προϋπολογισμός PRAKSIS, 23.000,27€,
για την περίοδο από 07/2012 έως και 06/2014
Α.Σ. «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου»
εγκεκριμένος προϋπολογισμός PRAKSIS, 41.000,00€,
για την περίοδο από 01/2013 έως και 06/2014
Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
εγκεκριμένος προϋπολογισμός PRAKSIS, 37.309,26 €,
για την περίοδο από 07/2012 έως και 31/3/2014
Α.Σ. «ΑΝΤΑΙΟΣ»
εγκεκριμένος προϋπολογισμός PRAKSIS, 47.812,50€,
για την περίοδο από 07/2012 έως και 06/2014
115
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...164
Powered by FlippingBook