ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 59

59
ΠΑΡΕΜ
ΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ
ΦΥΛΑ
ΚΕΣ
Γυναικείες
Φυλακές
Κορυδαλλού
Νοσοκομείο
Κρατουμένων
Κορυδαλλού
«Ο Άγιος Παύλος»
Η PRAKSIS από τον Ιούνιο του 2012 έχει ξεκινήσει παρεμβάσεις
στις φυλακές του Κορυδαλλού, Γυναικείες Φυλακές και Νοσοκο-
μείο Κρατουμένων. Στόχος και των δύο παρεμβάσεων είναι η ψυ-
χοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική των κρατουμένων
οροθετικών καθ’ όλη την διάρκεια της κράτησης τους, αλλά και
όταν αποφυλακίζονται.
Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση από Κοινω-
νικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Νομικό σε ατομικές και ομαδικές
συνεδρίες.
Από τον Ιανουάριο 2013 συνεχίζεται η παρέμβασή στις Γυναικείες
Φυλακές – η οποία είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο 2012- υλοποιώ-
ντας ομαδικές και ατομικές συνεδρίες σε τριάντα (30) οροθετικές
κρατούμενες. Η παρέμβαση στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2013.
Από τον Απρίλιο 2013, η PRAKSIS ξεκίνησε παρέμβαση στο Νο-
σοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος»- η οποία
παρέμβαση συνεχίζεται και το 2014. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση
υλοποιούνται ομαδικές και ατομικές συνεδρίες αρχικά σε εφτά (7)
οροθετικούς κρατούμενους και αργότερα σε είκοσι έξι (26) κρα-
τούμενους μέχρι το τέλος του 2013. Μέχρι και το Νοέμβριο του
2014 συνολικά έχουν παρακολουθήσει την συγκεκριμένη παρέμ-
βαση περίπου εδομήντα εννέα (79) οροθετικοί κρατούμενοι.
Τα θέματα που συζητιούνται στην ομάδα είναι ιατρικής φύσεως,
προνοιακά θέματα, θέματα στέγασης, θέματα κράτησης, αν έχουν
άλλες αποφάσεις, συμβουλές για την έκδοση των εγγράφων τους.
Γενικότερα η παρέμβαση αφορά υποστήριξη σε ποικίλα πεδία που
προκύπτουν. Παράλληλα υλοποιούνται και βιωματικές ασκήσεις
μέσα από τις οποίες ο κρατούμενος μαθαίνει τον εαυτό του και
βλέπει άλλους τρόπους προσέγγισης και διαχείρησης.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης από Ειδικό Ιατρό Λοι-
μωξιολόγο για να συζητηθούν πιο εξειδικευμένα ιατρικά θέματα.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...164
Powered by FlippingBook