ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 57

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ/ MOBILE SCHOOL
57
Η PRAKSIS, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην καταπολέ-
μηση του διαρκώς αυξανόμενου φαινόμενου της παιδικής εργα-
σίας, φαινόμενο το οποίο ταυτίζεται με τη φτώχεια, την ανέχεια,
την εκμετάλλευση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του
παιδιού, υλοποιεί στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα «Παιδιά της
Διπλανής Πόρτας».
Η παιδική εργασία είναι η ζοφερή απόδειξη της ύπαρξης άλλων
προβλημάτων όπως η φτώχεια, η αυξημένη ανεργία, η αποτυχία
της σχολικής κοινότητας να κρατήσει τα παιδιά αυτά κοντά.
«Mobile School – Κινητό Σχολείο»
Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη, από τον Οκτώβριο
του 2009, με τη συνεργασία M.K.O. PRAKSIS & Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ,
έπειτα από αίτημα των δύο Μ.Κ.Ο. στον οργανισμό «MOBILE
SCHOOL» στο Βέλγιο. Η ομάδα – στόχος, στην οποία απευ-
θύνεται το πρόγραμμα, είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών τα
οποία, περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας στους δρό-
μους «εργαζόμενα», πουλώντας μικροαντικείμενα, ή ανήκουν
σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και δεν είναι ενταγμένα
στο σχολικό περιβάλλον.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική στή-
ριξη των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η απομά-
κρυνσή τους από το δρόμο και η προετοιμασία για την ένταξή
τους στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, ένας ακόμη στόχος είναι
η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας
σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
αυτά τα παιδιά.
Ο βασικός τρόπος παρέμβασης είναι οι επιτόπιες παρεμβάσεις
στο δρόμο (street work) μιας ομάδας εθελοντών εκπαιδευτών,
οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα να προσεγγίσουν το παι-
δί στο δικό του περιβάλλον και να δημιουργήσουν ένα θετικό
κλίμα όπου το παιδί θα είναι αποδεκτό και αξιοσέβαστο άνευ
όρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά χρονικό διάστημα 2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά
πε-
νήντα εφτά (57) παρεμβάσεις
με το Mobile School / Κινητό Σχο-
λείο στους καταυλισμούς του Δενδροποτάμου, της Περαίας και
της Αγίας Σοφίας, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά
239 παιδιά.
ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ
0-6 ΕΤΩΝ
59
7-12 ΕΤΩΝ
150
13-18 ΕΤΩΝ
28
18 ΚΑΙ ΑΝΩ
2
ΣΥΝΟΛΟ
239
ΑΓΟΡΙΑ
124
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
115
ΣΥΝΟΛΟ: 239
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...164
Powered by FlippingBook