ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 37

37
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PRAKSIS
Το 2013 στα δύο Φαρμακεία της PRAKSIS
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χορηγήθηκαν
37.329 Φαρμακευτικά σκευάσματα σε 9.899
ασθενείς, συνολικής αξίας 514.707,43€
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις κύριες χώρες προέλευ-
σης των εξυπηρετούμενων, στην Αθήνα, ήταν η Ελλάδα
με ποσοστό 26,2%, η Αλβανία με 19,4% και το Μπαγκλα-
ντές με 10,4% και στην Θεσσαλονίκη, η Αλβανία με πο-
σοστό 39%, η Ελλάδα με 31% και η Γεωργία με 14%.
Η ηλικιακή κατανομή των ωφελούμενων των Φαρμακεί-
ων της PRAKSIS:
Το ποσοστό των εξυπηρετούμενων, στην Αθήνα ήταν: άν-
δρες (63,7%) και γυναίκες (36,3%) και στην Θεσσαλονί-
κη ήταν: άνδρες (65,4%) και γυναίκες ( 34,6%).
Be Χάπι: Δώσε το φάρμακο που δε χρειάζεσαι!
Στη PRAKSIS η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων προ-
έρχεται από τη προσφορά συνανθρώπων μας, φαρμα-
κείων και φαρμακευτικών εταιρειών, που έρχονται στις
δομές μας και μας προσφέρουν φάρμακα. Ακόμα και
ένα σκεύασμα από το πιο συνηθισμένο φάρμακο που
έχει ο καθένας στο σπίτι του, μπορεί να κάνει την δια-
φορά. Μία εκκαθάριση στο προσωπικό φαρμακείο του
σπιτιού σας , θα ωφελήσει πολλούς συνανθρώπους μας!
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
<25
5,4% 3%
25-45
38,3% 19%
>45
56,3% 78%
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...164
Powered by FlippingBook