ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 36

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
36
Το Παιδιατρικό Τμήμα απευθύνεται σε ευάλωτες πλη-
θυσμιακές ομάδες ανεξαρτήτως εθνικότητας που
έχουν μειωμένη ή/και ξαθόλου πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες υγείας.
Παρέχεται παιδιατρική εξέταση / θεραπευτική αντι-
μετώπιση οξέων περιστατικών / ιατρικές παραπομπές
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο / παρακολούθηση
χρόνιων περιστατικών / εξέταση για έκδοση ατομι-
κών δελτίων υγείας για μαθητές / προγραμματισμός
εμβολιασμών με διμηνιαία συχνότητα.
Παράλληλα, η κοινωνική υπηρεσία του Παιδιατρικού
Ιατρείου παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση σε
κοινωνικοπρονοιακα θέματα που αφορούν σε παιδιά.
Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται εξορμήσεις με την
Κινητή Μονάδα της PRAKSIS σε σχολεία, καταυλι-
σμούς και κοινότητες για παιδιατρική εξέταση και
ενημέρωση για θέματα υγείας.
Στο διάστημα 1η Φεβρουαρίου 2013 έως και 31 Ιανου-
αρίου 2014 εξετάστηκαν χίλια επτακόσια ενενήντα εννιά
(1799) περιστατικά στο παιδιατρικό τμήμα του Πολυϊατρεί-
ου της PRAKSIS και σε εκατόν είκοσι οκτώ (128) εξορ-
μήσεις με την κινητή μονάδα της PRAKSIS, σε Δημοτικά
Σχολεία, Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων, Κέντρα Κράτησης
Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σε συνεργασία με μεταναστευτι-
κές κοινότητες και άλλες ΜΚΟ.
Κύρια χώρα προέλευσης ήταν το Αφγανιστάν και ακο-
λουθούν η Ελλάδα, η Νιγηρία, η Αλβανία, η Συρία, η Σο-
μαλία και η Αιθιοπία.
Προγραμματίστηκαν πέντε (5) εμβολιαστικές ημέρες σε
συνεργασία με ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα,
κατά τις οποίες εμβολιάστηκαν δεκαέξι (16) παιδιά με 26
πολυδύναμα εμβόλια που προστατεύουν από 78 ασθένει-
ες / τριάντα οκτώ (38) παιδιά με 60 πολυδύναμα εμβόλια
που προστατεύουν από 152 ασθένειες / και εκατόν σαρά-
ντα τρία (143) παιδιά με 77 πολυδύναμα εμβόλια που τα
προστατεύουν από 179 ασθένειες.
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
0
233
1-5
684
5-11
612
>11
270
ΣΥΝΟΛΟ
1799
ΑΓΟΡΙΑ
992
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
807
ΣΥΝΟΛΟ
1799
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
60,5%
ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
30%
ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ
5,5%
ΑΣΑΦΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4%
ΣΥΝΟΛΟ
100%
Το Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυιατρείου Αθήνας και για τη περίοδο από 01/02/2013 έως και 31/01/2014 χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...164
Powered by FlippingBook